Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.F.8.2.2.2.2 Danske skatter omfattet af DBO'erne

Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke danske skatter der er omfattet af DBO'erne.

Afsnittet indeholder:

 • Oplistede skatter i DBO'erne
 • Indkomstskat
 • Pensionsafkastskat
 • Formueskat/Ejendomsværdiskat.

Oplistede skatter i DBO'erne

I nyere danske DBO'er er listen over omfattede danske skatter meget kort. Der nævnes kun to skatter:

 • Indkomstskatten til staten
 • Den kommunale indkomstskat.

I ældre DBO'er kan der være meget omfattende lister over omfattede skatter.

Det har ingen praktisk betydning, hvordan DBO'en ser ud.

Indkomstskat

Hvis en skat er en indkomstskat til staten, er den omfattet af DBO'erne.

Begrebet indkomstskat til staten omfatter i dag bl.a.:

 • bundskat
 • topskat
 • udligningsskat
 • sundhedsbidrag
 • skat af aktieindkomst
 • skat af CFC-indkomst
 • arbejdsmarkedsbidrag (fra 2008)
 • selskabsskat
 • kulbrinteskat
 • pensionsafkastskat.

Listen er ikke udtømmende.

Listen gælder, selv om en DBO er ældre end nogle af de skatter, der står på listen. Hvis DBO'en nævner ældre, nu afskaffede indkomstskatter, er de erstattet af én eller flere af dem, der står på listen. Modeloverenskomstens regel nr. 2 om nye skatter sikrer, at DBO'en gælder for nye indkomstskatter.

Den kommunale indkomstskat er også omfattet af DBO'erne, herunder kirkeskat.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.2.1 Artiklens to regler om skatter, der er indført, efter at en DBO blev indgået.

Pensionsafkastskat

Pensionsafkastskat, der er omfattet af reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven, er omfattet af DBO'erne. Se TfS 1999, 799, hvor Skatteministeriet ud fra en samlet vurdering fandt, at pensionsafkastskatten var en indkomstskat. Skat betalt i udlandet af afkastet på udenlandske investeringsaktiver, der også beskattes efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven, vil kunne fradrages i pensionsafkastskat. Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20.

Se også

Se også afsnit C.G.3.3.4 Skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne om dansk beskatning af pensionsafkast og skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne.

Formueskat/Ejendomsværdiskat

Danmark har ikke haft formueskat siden 1996. Ejendomsværdiskatten er en "partiel" formueskat.

Det betyder, at ejendomsværdiskatten er omfattet af en DBO, hvis

 • den er nævnt i DBO'en, eller
 • DBO'en indeholder en artikel om formueskat.

Ejendomsværdiskatten er ikke omfattet af DBO'er, der hverken har en artikel om formueskat eller nævner ejendomsværdiskatten. Lempelse for ejendomsværdiskat behandles i den situation efter EVSL § 12.

Se også

 • C.F.3.1.6 om begrænset skattepligt for udenlandske ejere af danske ejendomme
 • C.F.8.2.2.2.1 om, hvornår formueskatten er med i de danske DBO'er
 • C.F.8.2.2.2.1 om skatter, der er kommet til, efter at en DBO blev indgået
 • C.F.8.2.2.22 (artikel 22) om formue
 • C.H.3.5.2 om ejendomsværdiskattepligt for udenlandske ejere af danske ejendomme
 • C.H.3.5.5.1 om nedslag i ejendomsværdiskat for betalte skatter vedrørende ejendomme i udlandet.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.