Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.F.4.2.5 Nedslagsregler efter LL § 33 A

Indhold

Afsnittet handler om det nedslag, der gives i den beregnede skat, når en lønindkomst bliver skattelempet efter LL (ligningsloven) § 33 A.

Afsnittet indeholder:

  • Nedslag i skat
  • Nedslag i AM-bidrag
  • Creditlempelse efter LL (ligningsloven) § 33.

Se også

Se også CIR nr. 72 af 17.4.1996, pkt. 5.2.6.

Nedslag i skat

Den lempelsesberettigede lønindtægt indgår i den samlede indkomst på normal vis. Indkomsten opgøres efter danske regler.

Når der gives skattelempelse efter LL (ligningsloven) § 33 A, stk. 1, udgør nedslaget i skatten den del af den samlede danske skat, der bliver beregnet af den udenlandske indkomst.

Se også

Se også afsnit C.F.4.3.1 Generelt om lempelsesberegningerne om beregning af dansk skat ved opgørelse af lempelse af udenlandsk indkomst

Når der gives halv skattelempelse efter LL (ligningsloven) § 33 A, stk. 3, udgør nedslaget i skatten halvdelen af den samlede skat, der bliver beregnet af den udenlandske indkomst.

Beregningsmetoden er den samme som ved den såkaldte ny exemptionsmetode, der i visse tilfælde bruges ved skattelempelse efter de DBO'er, Danmark har indgået.

Se også

Se også afsnit C.F.4.3.2 Lempelsesmetoder om exemptionslempelse.

De ligningsmæssige fradrag, der har direkte tilknytning til den udenlandske indkomst, bliver ved skatteberegningen henført til den udenlandske indkomst.

Nedslag i AM-bidrag

Med virkning fra indkomståret 2008 har arbejdsmarkedsbidraget fået karakter af en indkomstskat på linje med andre indkomstskatter.

Der skal derfor ske lempelse i AM-bidraget af lønindtægten efter samme principper som nævnt i det foregående afsnit, når en lønindtægt kan skattelempes efter LL (ligningsloven) § 33 A.

Se også

Creditlempelse efter LL (ligningsloven) § 33

Hvis lønindkomst er omfattet af LL (ligningsloven) § 33 A, kan der ikke gives creditlempelse efter LL (ligningsloven) § 33.

Hvis der skal gives nedslag i andre indkomster samtidig med nedslag efter LL (ligningsloven) § 33 A, stk. 1, skal beregningerne laves hver for sig med udgangspunkt i den skattepligtige indkomst, den personlige indkomst og kapitalindkomst og de dertil svarende skatter.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.