Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.D.8.9.1.2.4.2 Indtægter af fast ejendom

Afsnittet beskriver skattepligten af indtægter af fast ejendom for de foreninger mv., der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6.

De foreninger mv. der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, er skattepligtige af erhvervsmæssige indtægter herunder bl.a. indtægter ved drift, udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 4, 1. pkt.

Indtægter ved udlejning af lokaler til medlemmer er ikke-erhvervsmæssige indtægter, hvis der er tale om en leverance til medlemmer som defineret i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 5. I SKM2001.467.LSR fandt Landsskatteretten således, at indtægter ved et andelsselskabs udlejning af ejendomme til medlemmerne, efter en konkret vurdering, måtte anses for omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 5.

Hvis der i ejendommen findes lokaler, som foreningen anvender til egen ikke-erhvervsmæssig aktivitet, fx mødelokaler, administrationslokaler mv., vil den dertil svarende lejeværdi heller ikke være skattepligtig.

Som eksempel kan også nævnes, at en viceværtbolig, der stilles til rådighed af en andelsboligforening, i praksis ikke anses for at være anvendt erhvervsmæssigt, hvis andelsboligforeningen aldrig har udlejet lejligheder til andre ikke-medlemmer. Se SKM2006.718.SR, hvor den administrative praksis er omtalt. Praksis betyder, at der i disse tilfælde er tale om en skattefri aktivitet.

Hvis en andelsboligforening har eller har haft udlejning til andre ikke-medlemmer, kan en viceværtbolig derimod anses for at være erhvervsmæssigt anvendt.  Se SKM2006.792.LSR.

Se også

Se også afsnit C.D.8.9.3 Andelsboligforening om udvalgte skattemæssige forhold for andelsboligforeninger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretten

SKM2010.482.BR

En entreprenør havde påtaget sig en garanti for enhver udgift som følge af, at andelsboligforeningen havde usolgte andele ved overgangen fra anlæg til drift. For at begrænse udgifterne til garantien lejede entreprenøren lejlighederne med ret til fremleje.

Erhvervsmæssig virksomhed

Landsskatteretskendelser

SKM2006.792.LSR

En andelsboligforening havde kun en lejlighed, der ikke var overgået til andelsbasis. Lejligheden var stillet til rådighed for viceværten, og foreningen modtog til gengæld viceværtydelser. Den erhvervsmæssige virksomhed ansås ikke for ophørt.

Erhvervsmæssig anvendt.

Sagen er også omtalt i afsnit C.D.8.9.3.6 Overgang fra udlejet til anvendt af andelshaver. Se lignede sag om viceværtbolig: SKM2006.718.SR.

SKM2001.467.LSR

En forening udlejede fast ejendom til medlemmerne. Efter en konkret vurdering blev indtægten anset for omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 5 om skattefrie medlemsleverancer.

Skattefri udlejning

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.