Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.D.1.4.3 Oplysningsskema og skattebetaling

Indhold

Dette afsnit beskriver fristerne for indsendelse af oplysningsskema mv.

Indsendelse af oplysningsskema

Selskaber mv. skal indsende oplysninger om sin indkomst til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Se SKL (skattekontrolloven) § 12, stk. 1. Hvis indkomståret udløber i perioden 1. februar - 31. marts, skal oplysningerne indsendes til Skattestyrelsen senest den 1. september i samme kalenderår. Se SKL (skattekontrolloven) § 12, stk. 2.

Udløber oplysningsfristen i SKL (skattekontrolloven) §§ 10-12 dagen før eller på en lørdag, søndag eller helligdag, anses oplysningerne for rettidigt givet, hvis den skattepligtige giver Skattestyrelsen oplysningerne senest den førstkommende hverdag kl. 9.00. Se SKL (skattekontrolloven) § 13, stk. 1.

Hvis den skattepligtige ikke har givet oplysningerne rettidigt til Skattestyrelsen, betales et skattetillæg på 200 kr. pr. dag for hver dag fristen overskrides, dog højest 5.000 kr. i alt. Se SKL (skattekontrolloven) § 73, stk. 1. Skattestyrelsen kan dog efter den skattepligtiges anmodning forlænge oplysningsfristen efter SKL (skattekontrolloven) §§ 11-13 for den pågældende, hvis særlige forhold taler herfor. Se SKL (skattekontrolloven) § 14, stk. 1.

Hvis den skattepligtige ikke har givet fyldestgørende oplysninger på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt. Se SKL (skattekontrolloven) § 74, stk. 1. Skattestyrelsen kan bl.a. fremtvinge indgivelse af et oplysningsskema mv. ved pålæg af daglige tvangsbøder. Se SKL (skattekontrolloven) § 72, stk. 1.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.