Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.D.1.4.2 Udenlandske selskaber og foreninger mv.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om indtræden af skattepligt for udenlandske selskaber mv.

Afsnittet indeholder:

  • Ledelsens sæde
  • Øvrige selskaber mv.
  • Anskaffelsessum og -tidspunkt for aktiver og passiver, som bliver omfattet af skattepligt til Danmark
  • Skattemæssig selskabskvalifikation, SEL (selskabsskatteloven) § 2 C.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ledelsens sæde

Selskaber og foreninger mv. anses for at høre hjemme her i landet, hvis selskabet eller foreningen mv. er registreret her i landet eller ledelsen har sæde her i landet. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 6. Se også TfS 1998, 334 LR.

Dette gælder dog ikke for et selskab eller en forening mv., som er omfattet af fuld skattepligt i en fremmed stat efter denne stats skatteregler, hvis Danmarks DBO med den pågældende stat medfører, at Danmark skal lempe dobbeltbeskatningen af indkomst fra et fast driftssted i den pågældende stat ved at nedsætte den danske skat af denne indkomst med et større beløb end det beløb, der er betalt i skat af denne indkomst i den pågældende stat. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 6, 2. pkt.

Øvrige selskaber mv.

For selskaber og foreninger mv., der er stiftet før det tidspunkt, hvor selskabet mv. bliver hjemmehørende i Danmark, indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor selskabet mv. bliver hjemmehørende her i landet. Se SEL (selskabsskatteloven) § 4, stk. 3.

For selskaber og foreninger mv., der har hjemsted i udlandet, og som i medfør af SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a, b eller f, undergives begrænset skattepligt her i landet, indtræder skattepligten på tidspunktet for påbegyndelsen af den virksomhed, der begrunder skattepligten. Se SEL (selskabsskatteloven) § 6, 1. pkt. Det gælder også, hvis et udenlandsk selskab mv. indgår i et dansk interessentskab.

Se også

Se afsnit C.D.1.2 Begrænset skattepligtige selskaber mv. om begrænset skattepligt for udenlandske selskaber mv.

Anskaffelsessum og -tidspunkt for aktiver og passiver, som bliver omfattet af skattepligt til Danmark

Bliver et selskab, forening mv. skattepligtig til Danmark, er udgangspunktet at aktiver og passiver, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på det tidspunkt, hvor skattepligten til Danmark indtræder. Se SEL (selskabsskatteloven) § 4 A, stk. 1 og stk. 5.

Aktiver og passiver bliver omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 4 A i følgende situationer:

a. Når et selskab eller en forening mv. bliver fuldt skattepligtig efter SEL (selskabsskatteloven) § 1.

b. Når et selskab eller en forening mv. efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende her i landet.

c. Når udenlandske selskaber og foreninger mv., bliver skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 2, og ikke umiddelbart forinden har været skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1 eller FBL (fondsbeskatningsloven) § 1.

Der er i SEL (selskabsskatteloven) § 4 A, stk. 2-4 fastsat regler for opgørelse af anskaffelsestidspunkt og -sum, for beregning af genvundne afskrivninger mv. og for fradrag for udgifter afholdt før tilflytningstidspunktet.

Skattemæssig selskabskvalifikation, SEL (selskabsskatteloven) § 2 C

Der blev i 2008 indsat § 2 C i selskabsskatteloven. Ifølge bestemmelsen, der har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 15. april 2008 eller senere, bliver visse registreringspligtige filialer og transparente enheder omkvalificeret til selvstændige skattesubjekter, hvis ejere af mere end 50 procent af kapitalen eller stemmerettighederne ikke er hjemmehørende i Danmark. Se SEL (selskabsskatteloven) § 2 C.

Se også

Se afsnit C.D.1.2.7 Skattemæssig selskabskvalifikation - SEL § 2 C om skattemæssig selskabskvalifikation.

En dansk filial af et udenlandsk selskab skal som udgangspunkt anmeldes til Erhvervsstyrelsen, forinden filialen påbegynder sin aktivitet her i landet, og i forbindelse hermed skal hjemstedet for den danske filial angives.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2021.124.SR

Spørger og hendes afdøde mand stiftede i sin tid en såkaldt Pension Scheme i Storbritannien. Spørger overvejede nu at flytte tilbage til Danmark. Det ønskedes for det første bekræftet, at trusten The Pension Scheme i skattemæssig henseende ansås som en transparent enhed. Det kunne bekræftes, at trusten i skattemæssig henseende i udgangspunktet ansås for transparent i forhold til Spørger. Henset til, at Spørger var trustee, og at det var trustee, som traf alle beslutninger i trusten, ville trusten med flytningen få ledelsens sæde i Danmark, jf. fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 4. Spørgsmålet kunne derfor ikke bekræftes.

For det andet ønskedes det bekræftet, at værditilvæksten efter tilflytningstidspunktet på de underliggende aktiver skulle beskattes som renter/udbytter og kapitalgevinster. I henhold til selskabsskattelovens § 4 A anses aktiver og passiver, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, for at være anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet. Da trusten ved Spørgers eventuelle tilflytning til Danmark blev skattepligtig efter fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 4, var det ikke Spørger, som fra tilflytningstidspunktet skulle beskattes af værditilvækst m.v. i trusten, og derfor kunne spørgsmålet ikke besvares bekræftende.

 

TfS.1998.334.LR

En person, som var bosiddende i Danmark og fuldt skattepligtig her, erhvervede aktierne i et finsk selskab. Selskabet var et holdingselskab, hvori der ikke blev taget daglige/løbende ledelsesbeslutninger.

Selskabet blev af Ligningsrådet anset for at være fuldt skattepligtigt til Danmark efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 6, idet ledelsen fandtes at have sæde i Danmark. Skattepligten indtrådte på erhvervelsestidspunktet for aktierne.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.