Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.D.1.4.1 Danske selskaber og foreninger mv.

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for skattepligtens indtræden for danske selskaber og foreninger mv.

Afsnittet indeholder:

  • Nystiftet selskab mv.
  • Bestående selskab mv.
  • Fastsættelse af første indkomstår.

Nystiftet selskab mv.

Skattepligten for et nystiftet selskab eller en nystartet forening indtræder på tidspunktet for stiftelsen. Se SEL (selskabsskatteloven) § 4, stk. 1.

Den første skatteansættelse for et nystiftet selskab eller en nystiftet forening skal foretages for det indkomstår, som den første indkomstperiode udgør eller træder i stedet for uden hensyn til dens længde. Se SEL (selskabsskatteloven) § 4, stk. 2. Den første indkomstperiode kan udgøre op til 18 måneder, med mindre andet følger af SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 5.

Stiftelsen har fundet sted, når de interesserede parter har truffet aftale om at stifte selskabet eller foreningen. For aktie- og anpartsselskaber og fonde er der ved lovgivning fastsat særlige regler for stiftelse. Se afsnit C.D.1.4.4 Stiftelse af aktie- og anpartsselskaber om stiftelse af aktie- og anpartsselskaber.

Bestående selskab mv.

Når et bestående selskab eller en bestående forening mv., der hidtil ikke har været skattepligtig, overgår til skattepligtig virksomhed, foretages første skatteansættelse ligeledes for det indkomstår, der følger umiddelbart efter udløbet af den regnskabsperiode, hvori skattepligten er indtrådt.

For bogføringspligtige, og bogføringspligt påhviler praktisk taget alle de i selskabsskatteloven omhandlede selskaber mv., kan den første regnskabsperiode højst udstrækkes til 18 måneder. Se § 15 i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab mv. (årsregnskabsloven).

For selskaber og foreninger mv., der er stiftet før det tidspunkt, hvor selskabet mv. bliver hjemmehørende her i landet, indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor selskabet mv. bliver hjemmehørende her i landet. Se SEL (selskabsskatteloven) § 4, stk. 3.

Fastsættelse af første indkomstår

Et nystiftet selskabs indkomstår vil automatisk blive fastsat i overensstemmelse med reglerne om indkomstårets placering, når meddelelsen fra Erhvervsstyrelsen modtages. Se SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 1, og § 4, stk. 2.

For andre vil første indkomstår blive fastsat ved anmeldelse til registrering hos Skattestyrelsen ud fra vedtægternes oplysning om regnskabsåret og med respekt af regler i SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 1, og § 4, stk. 2.

Skatteansættelsen af den skattepligtige indkomst for selskaber og foreninger foretages på grundlag af indkomsten i indkomståret. Se SEL (selskabsskatteloven) § 10, stk. 1. Indkomståret er kalenderåret. Består skattepligten kun en del af året, omfatter indkomståret denne del.

Ved regnskabsomlægning, ved første skatteansættelse eller ved en afsluttende skatteansættelse vil indkomståret ofte omfatte en periode, der er kortere eller længere end 12 måneder.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.