Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.D.11.3.3.2 Betydningen af offentlig regulering

Er en af de forbundne parter underlagt en særlig offentlig regulering, skal der ved anvendelse af armslængdeprincippet tages stilling til, hvilken betydning reguleringen skal have for de kontrollerede transaktioner.

Offentlig regulering kan eksempelvis gælde for: 

 • rentefastsættelse
 • service- og management fee
 • royalty
 • valuta udførsel mv.

Som udgangspunkt skal offentlig regulering behandles som en markedsbetingelse. Det er således tilfældet, hvor reguleringen både gælder for transaktioner mellem forbundne parter og transaktioner mellem uafhængige parter.

I de særlige tilfælde, hvor reguleringen kun gælder for transaktioner mellem forbundne parter, kan offentlig regulering af transaktioner være svært forenelige med armslængdeprincippet. Den rette tilgang vil i disse situationer bero på sagens konkrete omstændigheder.

Det bemærkes i den sammenhæng, at uafhængige parter ikke vil producere, sælge, udlåne eller yde services mv. uden at have indtægt ved den pågældende aktivitet. Dette gælder også for transaktioner mellem forbundne parter.

Det forhold, at en kontrolleret transaktion er underlagt en offentlig regulering, kan derfor aldrig medføre, at funktioner, aktiver og risici hos den ene af parterne ikke skal aflønnes.

Se også

Se også

 • TPG 1.152 - 1.156
 • OECD's vejledning om TP-implikationer af COVID-19, kapitel III

Flere lande har ydet støtte til lokale virksomheder under COVID-19 pandemien. Når det er sket, og den lokale virksomhed indgår i en multinational koncern, så opstår spørgsmålet om, hvorvidt indtægter eller sparede udgifter fra sådanne ordninger direkte eller indirekte kan allokeres til andre virksomheder i koncernen. Dette forhold behandles i særvejledningens kapitel III under følgende underoverskrifter:

 • Is the receipt of government assistance an economically relevant characteristic?
 • Is guidance on other local market features relevant when analysing the transfer pricing implications of government assistance?
 • Does the receipt of government assistance affect the price of controlled transactions?
 • Does the receipt of government assistance modify the allocation of risk in a controlled transaction?
 • Does the receipt of government assistance affect the comparability analysis?
  Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

  Læs også:
  ,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
  ,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
  BEREGNER
  Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
  En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
  ,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

  ,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

  Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

  Skattesager
  Befordring
  Rejse
  Erhvervsmæssige udgifter
  Personalegoder
  Lønmodtagere
  Virksomheder
  Ægteskab og samliv
  Børn
  Bolig og fast ejendom
  Motor
  Pension
  Aktier og obligationer
  Gaver
  Arv
  Arbejde i udlandet
  Flytning til og fra Danmark
  Told og afgift
  ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.