Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.D.11.3.3.1 Betydningen af vedvarende tab

Når en eller flere af de forbundne parter har vedvarende tab, mens koncernen som helhed har overskud, kræves der en nærmere undersøgelse af årsagen hertil, herunder om priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2. 

Tab kan skyldes markedsmæssige forhold, opstarts- eller omstruktureringsomkostninger eller andre legitime forretningsmæssige tiltag. Men en uafhængig part vil ikke acceptere at have tab gennem en længere periode, uden udsigt til en fremtidig indtjening som kan dække tabene.

En uafhængig part, der gennem en længere periode har haft tab, og som ikke har udsigt til at få disse tab dækket af den fremtidige indtjening, vil bringe den tabsgivende aktivitet til ophør.

Mellem forbundne parter kan situationen imidlertid være den, at de tabsgivende aktiviteter hos den ene part, er en forudsætning for overskudsgivende aktiviteter hos den eller de andre parter.

Når en af de forbundne parter har tab, mens koncernen som helhed har overskud ved aktiviteten, kan årsagen være, at den tabsgivende part ikke får tilstrækkelig kompensation for de aktiviteter der udføres. I sådanne situationer kan løsningen være, at den tabsgivende part skal aflønnes for at have leveret en service til koncernen.

Tab over en kortere periode kan skyldes virksomhedens forretningsstrategi. Eksempelvis, at virksomheden gennem en lav prissætning eller øgede markedsføringsomkostninger forsøger at vinde markedsandel. Det kan også være at virksomheden gennem øgede omkostninger forsøger at reducere omkostninger på sigt eller at udvikle nye profitgivende produkter mv.

Har en virksomhed gennem en længere periode haft dårlige resultater, fordi virksomheden har foretaget langsigtede investeringer i markedsandele, omkostningsbesparelser, udvikling af nye produkter mv. så skal de tab eller forøgede udgifter, som virksomheden har haft herved, senere afspejles i virksomhedens resultat gennem en forøget indtjening.

Se også

Se også

I mange tilfælde vil tab i COVID-19 år skyldes nedgang i omsætning, men en del af forklaringen kan også være, at der er afholdt ekstraordinære omkostninger i forbindelse med fx omstilling af eksisterende faciliteter. Der skal tages højde for sådanne ekstraordinære omkostninger og tab i sammenlignelighedsanalysen, ligesom allokeringen af ekstraordinære omkostninger mellem de koncernforbundne parter skal vurderes. Disse forhold behandles i særvejledningens kapitel II under følgende underoverskrifter:

    • Can entities operating under limited risk arrangements incur losses?
    • Under what circumstances may arrangements be modified to address the consequences of COVID-19?
    • How should operational or exceptional costs arising from COVID-19 be allocated between related parties?
    • How should exceptional costs arising from COVID-19 be taken into account in a comparability analysis?
    • How may force majeure affect the allocation of losses derived from the COVID-19 pandemic?

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.