Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.D.11.1.2.3.3 Faste driftssteder

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår faste driftssteder er omfattet af armslængdeprincippet.

Afsnittet indeholder:

  • Skattepligtige med fast driftssted
  • Eksempler.

Skattepligtige med fast driftssted

Skattepligtige med fast driftssted i udlandet og  udenlandske fysiske eller juridiske personer med fast driftssted i Danmark, er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2. Se LL (ligningsloven) § 2, stk. 1, nr. 4 og 5.

Ved et fast driftssted forstås et forretningssted, hvor et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves.

Bemærk

Det er det udenlandske selskab, og ikke det faste driftssted, som er skattepligtig til Danmark, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 1, litra a, og dermed omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2.

Se også

Se også afsnit C.D.1.2.2 Erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet om faste driftssteder.

Eksempler

Følgende tre eksempler beskriver, når faste driftssteders transaktioner er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2.

Eksempel 1

Dette eksempel viser, at transaktioner mellem skattepligtige i Danmark og et udenlandsk fast driftssted er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2.

Visning af billede: eks1

Et dansk selskab M har et fast driftssted FD i udlandet. Transaktioner mellem M og FD er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2. Se LL (ligningsloven) § 2, stk. 4.

Tilsvarende gælder for  en dansk person P1 med et fast driftssted FD i udlandet.

Eksempel 2

Dette eksempel viser, at  transaktioner mellem et fast driftssted i Danmark og et udenlandsk selskab/en person er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2.

Visning af billede: eks2

Transaktioner mellem et udenlandsk selskab M og et fast driftssted i Danmark er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2.

Tilsvarende gælder for  en udenlandsk person P med et fast driftssted FD i Danmark.

Eksempel 3

Dette eksempel viser, at transaktioner for to danske selskaber og et udenlandsk selskab er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2 som følge af bestemmende indflydelse og koncernforbindelse. For det udenlandske selskab er det transaktioner mellem dets faste driftssted i Danmark og de øvrige koncernselskaber.

Visning af billede: eks3

Et dansk moderselskab M har et dansk datterselskab D1 og et udenlandsk datterselskab D2, som har et fast driftssted i Danmark FD. Transaktioner mellem M og D1 er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2 som følge af bestemmende indflydelse. Transaktioner med D2 er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2 som følge af både bestemmende indflydelse, og fordi de er koncernforbundne.

Transaktioner mellem D2 og FD er omfattet af armslængdeprincippet i LL (ligningsloven) § 2 på grund af fast driftssted-forholdet. Transaktioner mellem FD og (M og D1) er også omfattet, fordi disse transaktioner anses for transaktioner mellem D2 og (M og D1) da D2 og FD er samme juridiske person.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.