Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.D.10.2.3 Creditmetoden efter LL § 33

LL (ligningsloven) § 33 indeholder regler om skattenedsættelse efter creditprincippet, når en indtægt, der kommer til beskatning her i landet, også beskattes i udlandet.

Se også

Se afsnit C.F.4.1 LL § 33 om dobbeltbeskatning.

I tilfælde, hvor Danmark har indgået en DBO med en udenlandsk stat, og overenskomsten bygger på creditprincippet, kan skattenedsættelsen ikke overstige det skattebeløb, som den udenlandske stat har ubetinget krav på at beholde. Se LL (ligningsloven) § 33, stk. 2.

Bestemmelsen har for selskaber og foreninger betydning for indtægter, der stammer fra lande, som Danmark ikke har indgået en DBO med. Desuden har reglen betydning i tilfælde, hvor overenskomsten ikke omfatter alle de udenlandske skatter, som kan sidestilles med danske indkomstskatter.

LL (ligningsloven) § 33 har også betydning for udenlandske selskaber, der er omfattet af sambeskatning med et dansk moderselskab.

Skat, der er betalt til udlandet af sådanne selskaber, kan nemlig kun fradrages i den danske skat efter reglen i LL (ligningsloven) § 33, stk. 1. Se LL (ligningsloven) § 33, stk. 7. Reglerne i en eventuel DBO anvendes således ikke.

Lempelsesbrøken er den samme som i afsnit C.D.10.2.2 Nedsættelse efter DBO'er og LL § 33, afsnittet "Nedsættelsens størrelse", og det, der er nævnt om brøkens enkelte komponenter, gælder også i relation til LL (ligningsloven) § 33.

Der er indsat regler om lempelse i forbindelse med fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver ved gennemførelsen af moder/datterselskabsdirektivet og fusionsbeskatningsdirektivet, efter Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater. Se LL (ligningsloven) § 33, stk. 3 og 4.

I forbindelse med fraflytningsbeskatning er der indsat regler om lempelse for hypotetisk udenlandsk skat. Se LL (ligningsloven) § 33, stk. 5.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.