Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.1.7.4 Tilskud til ejere af fast ejendom

Indhold

Dette afsnit beskriver kort, hvad der skattemæssigt gælder for en række tilskud, som staten yder, til ejere af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Tilskudstypen
  • Fradrag for udgifter mv., der er dækket af tilskud
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

En række tilskud på ejendoms- og miljøområdet er gjort skattefrie for modtageren. Se LL (ligningsloven) § 7 F, stk. 1. Det gælder bl.a. bestemte tilskud, der gives efter lov om byfornyelse og boligforbedring.

Dog kan nogle af tilskuddene blive "genbeskattet", fordi de kan reducere:

  • Fradragsretten for driftsomkostninger efter fx SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a
  • Afskrivningsgrundlaget efter afskrivningsloven
  • Anskaffelsessummen for fast ejendom, som er skattepligtig efter ejendomsavancebeskatningsloven eller statsskatteloven.

Se LL (ligningsloven) § 7 F, stk. 2.

Tilskudstypen

Tilskuddet ydes ved betaling til ejerne af fast ejendom, og den nærmere procedure og betingelser for tilskuddet er reguleret i de respektive love, som er nævnt i LL (ligningsloven) § 7 F.

Fradrag for udgifter mv., der er dækket af tilskud

Den del af udgifterne, som svarer til tilskud mv., der er skattefrie efter LL (ligningsloven) § 7 F, stk. 1, kan ikke trækkes fra ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Disse udgifter kan heller ikke regnes med, når grundlaget for skattemæssige afskrivninger opgøres. Det samme gælder, når den skattepligtige fortjeneste eller tabet skal opgøres i forbindelse med afståelse af den faste ejendom. Se LL (ligningsloven) § 7 F, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.H.3.2.2.4 Tilskud til ejere af fast ejendom om tilskud til ejere af fast ejendom efter LL (ligningsloven) § 7 F.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2017.511.SR

Vederlag modtaget for overdragelse af retten til at indrapportere energibesparelser skulle ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. LL (ligningsloven) § 7 F, stk. 1.

SKM2017.487.SR Tilskud modtaget på baggrund af aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats er omfattet af LL (ligningsloven) § 7 F, stk. 1.
SKM2012.752.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger, som deltager i et forsknings- og udviklingsprojekt, hvor Spørgers bolig blev energirenoveret, ikke ville blive beskattet af de øvrige projektdeltageres bidrag. Det omhandlede tilskud var ikke gjort skattefrit.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.