Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.B.4.4 Personers gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber

De investeringsbeviser, der er omfattet, er investeringsbeviser, der er udstedt af akkumulerende investeringsforeninger, der er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 5 a.

Gevinst og tab ved afståelse af investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter samme regler som aktier. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 20, stk. 2, og afsnit C.B.2.2.1 Personers afståelse af almindelige aktier.

Det bemærkes, at næsten alle akkumulerende investeringsforeninger er investeringsselskaber.

Omsættelige investeringsbeviser anses altid for optaget til handel på et reguleret marked. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 3.

Tab på omsættelige investeringsbeviser, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 20, stk. 2, er derfor kildeartsbegrænset efter samme regler som tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 13 A og afsnit C.B.2.2.1.4 Personers og dødsboers tab ved afståelse af almindelige aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Det gælder, uanset om investeringsbeviserne rent faktisk er optaget til handel på et reguleret marked eller ej.  

Personers fradragsret for tab på omsættelige investeringsbeviser, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 20, stk. 2, er betinget af, at Skattestyrelsen inden udløbet af oplysningsfristen for det indkomstår, hvori erhvervelsen har fundet sted, har modtaget en række nærmere specificerede oplysninger. Den tilsvarende regel gælder for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 20, stk. 2 og ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 14, samt den nærmere beskrivelse i afsnit C.B.2.2.1.4 Personers og dødsboers tab ved afståelse af almindelige aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked

Reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 20 gælder ikke for gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv., der er udstedt af et investeringsselskab. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 og afsnit C.B.4.3 Personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv., der er udstedt af et investeringsselskab.

Tilbagesalg af investeringsbeviser mv. til det udstedende investeringsselskab eller investeringsinstitut behandles som et salg til tredjemand. Se LL (ligningsloven) § 16 B, stk. 2, nr. 4.

Erstatninger fra banker som følge af dårlig rådgivning skal behandles efter samme regler som salgssummer. Se afsnit C.B.2.16 Erstatninger.

Ved indberetning af anskaffelses- og afståelsessummer efter reglerne i skatteindberetningsloven er handelsomkostninger normalt taget i betragtning. Se indberetningsbekendtgørelsen ►(bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023) § 41, nr. 7◄.

Vedrørende de skattemæssige konsekvenser af, at investeringsforeningen ændrer skattemæssig status, se afsnit C.B.4.7 Den skattemæssige behandling, når investeringsselskabet, investeringsforeningen, SIKAV'et eller værdipapirfonden ændrer skattemæssig status.

Se også

Se også afsnit

  • C.D.1.1.10.11 om, hvornår en akkumulerende investeringsforening er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 5 a.
  • C.D.1.1.10.2 om definitionen af investeringsselskaber og ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.