Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.B.2.1.7.4 Begrænsning af tabsfradrag som følge af skattefrit udbytte

 Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for begrænsning af tabsfradrag i visse tilfælde, hvor den skattepligtige har modtaget skattefri udbytter.

Reglen skal kun i ganske få tilfælde anvendes for personer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Ikrafttræden

Regel

Tab ved afståelse af aktier kan kun fradrages i det omfang, tabet overstiger summen af følgende modtagne udbytter:

  • Udbytter af de pågældende aktier, som den skattepligtige i ejertiden har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 5 A, stk. 1, nr. 1.
  • Modtagne udbytter af de pågældende aktier, hvor den skattepligtige har opnået lempelse vedrørende udbytteudlodninger efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med et større beløb end den skat, der er betalt til den fremmede stat. Der medregnes et beløb, der modsvarer den forøgede lempelse. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 5 A, stk. 1, nr. 2.

Summen af de modtagne udbytter som anført ovenfor forhøjes i det omfang, den skattepligtige af udbyttepræferenceaktier i det pågældende selskab har modtaget tilsvarende udbytter, som ikke allerede har reduceret tabsfradraget efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 5 A, stk. 1. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 5 A, stk. 2.

Der gælder i visse tilfælde særlige regler for personer, der direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over såvel et selskab, der yder  tilskud til et koncernselskab, som over det tilskudsmodtagende selskab. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 5 A, stk. 3.

Vedrørende næringsaktier for selskaber, se endvidere ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 5 A, stk. 3, samt afsnit C.B.2.4.3.2 Beskatning af selskaber.

Vedrørende skattepligtige porteføljeaktier for selskaber, se endvidere afsnit C.B.2.3.6 Gevinst og tab ved afståelse af skattepligtige porteføljeaktier, C.B.2.3.7 Skift af skattemæssig status (vedrørende skift af skattemæssig status) og afsnit C.B.2.3.8 Overgangsregler (vedrørende overgangsregler).

Vedrørende selskaber, der er omfattet af overgangsreglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 43, stk. 4, se endvidere ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 5 A, stk. 3, samt afsnit C.B.2.3.8 Overgangsregler.

Ikrafttræden

Reglen har virkning for afståelser, der finder sted den 24. november 2010 eller senere. Se § 14, stk. 5, i lov nr. 254 af 30. marts 2011.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.