Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.B.2.3.7 Skift af skattemæssig status

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for skift af skattemæssig status for et selskabs aktier.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvornår foreligger der skift af skattemæssig status?
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der foreligger skift af skattemæssig status, når aktier overgår fra en status, hvor gevinst og tab medregnes til den skattepligtige indkomst, til en status, hvor gevinst og tab ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, eller omvendt, jf. nedenfor. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33 A.

Ved skift af skattemæssig status anses aktier for afstået og anskaffet igen til handelsværdien på tidspunktet for skift af skattemæssig status. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33 A, stk. 1.

Hvornår foreligger der skift af skattemæssig status?

Der foreligger skift af skattemæssig status, når gevinst og tab overgår fra at være omfattet af:

  • ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 8 (datterselskabs- eller koncernselskabsaktier eller skattefri porteføljeaktier)

og dermed skattefri til at være omfattet af:

og dermed skattepligtig.

Der foreligger også skift af skattemæssig status, når gevinst og tab overgår fra at være omfattet af:

og dermed skattepligtig til at være omfattet af

  • ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 8 (datterselskabs- eller koncernselskabsaktier eller skattefri porteføljeaktier)

og dermed skattefri.

Reglerne finder tilsvarende anvendelse, når aktier som led i en skattefri transaktion ombyttes med aktier i samme eller et andet selskab, når aktierne har en anden skattemæssig status end de ombyttede aktier. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33 A, stk. 3.

Når der er sket et statusskifte efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33 A, hvor aktierne anses for afstået og genanskaffet, således at der er fastsat en ny anskaffelsessum, skal der ved anvendelse af reglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 5 A om tabsfradragsbegræsning efter Skattestyrelsens opfattelse kun tages hensyn til skattefri udbytter, der er modtaget efter statusskiftet. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 5 A og afsnit C.B.2.1.7.4 Begrænsning af tabsfradrag som følge af skattefrit udbytte.  

Reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33 A gælder ikke i de tilfælde, der er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33 (om skift af skattemæssig status for investeringsbeviser). Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33 A, stk. 4, og afsnit C.B.4.7 Den skattemæssige behandling, når investeringsselskabet, investeringsforeningen, SIKAV'et eller værdipapirfonden ændrer skattemæssig status

Reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33 A gælder heller ikke ved overgang for aktier, hvor der er valgt beskatning efter realisationsprincippet, til skattefri porteføljeaktier den 1. januar 2013 som følge af reglerne om skattefri porteføljeaktier, der er indsat ved lov nr. 1255 af 18. december 2012. Se § 7, stk. 2, i lov nr. 1255 af 18. december 2012.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2020.288.SR Skatterådet bekræftede, at en eventuel ændring af selskabets status fra ikke at være et mellemholdingselskab, således at aktierne er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 4 A om datterselskabsaktier, til at være et mellemholdingselskab, således at aktierne bliver omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 4 C om skattefri porteføljeaktier, ikke vil få skattemæssige konsekvenser, da en gevinst stadig vil være skattefri. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 8 og ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33 A, stk. 2.
SKM2020.284.SR

Skatterådet bekræftede, at en eventuel ændring af selskabets status fra ikke at være et mellemholdingselskab, således at aktierne er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 4 A om datterselskabsaktier, til at være et mellemholdingselskab, således at aktierne bliver omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 4 C om skattefri porteføljeaktier, ikke vil få skattemæssige konsekvenser, da en gevinst stadig vil være skattefri. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 8 og ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 33 A, stk. 2. 

SKM2018.190.SR

Skatterådet bekræftede, at kapitalandele, der er optaget til handel på AktieTorget, er omfattet af begrebsdannelsen "multilateral handelsfacilitet" som defineret i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 4 C, stk. 1.

Skatterådet bekræftede desuden, at kapitalandelene skal anses for afstået og anskaffet igen til handelsværdien på det tidspunkt, hvor kapitalandelene blev optaget til handel på AktieTorget, idet kapitalandelene på det tidspunkt overgik fra at være skattefri porteføljeaktier til at være skattepligtige porteføljeaktier, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 4 C, stk. 1, og § 33 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.