Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.B.2.1.6.5 Skattepligtig fusion

Indhold

Dette afsnit beskriver afståelsestidspunktet for aktier i det ophørende selskab i en skattepligtig fusion.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition

En fusion foreligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab mv. eller sammensmeltes med dette. Se C.D.5.1 Fusioner - skattepligtige om Fusioner - skattepligtige.

Regel

Aktier i det indskydende selskab (det selskab, der indskyder midler) i en skattepligtig fusion anses først for afstået på datoen for den sidste af de to generalforsamlingers endelige vedtagelse af fusionen.

Afståelsessummen

Aktierne i det indskydende selskab anses for afstået til handelsværdien for aktierne i det modtagende selskab på datoen for den sidste af de to generalforsamlingers endelige vedtagelse af fusionen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Andet

TfS 1992, 199 TSS

Skattepligtig fusion. Told- og Skattestyrelsen var umiddelbart af den opfattelse, at aktierne i det ophørende selskab først kunne anses for afstået på datoen for generalforsamlingens endelige vedtagelse til børskursen denne dato for de tilbyttede aktier.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.