Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.7.3.5 Fradrag for dokumenterede rejseudgifter

Indhold

Dette afsnit handler om fradrag med faktisk dokumenterede rejseudgifter.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Lønmodtagere kan i stedet for at få fradrag for udokumenterede rejseudgifter til kost, småfornødenheder og logi med standardsatserne vælge at fratrække de faktisk dokumenterede rejseudgifter til kost, småfornødenheder og logi, som lønmodtageren har afholdt, fx udgifter til hotelovernatning, måltider mv.

Udgifterne skal ikke reduceres med sparet hjemmeforbrug. Se LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 7, 2. pkt., stk. 9, 2. pkt., og stk. 10.

En lønmodtager, der overnatter på rejsen fx i sin egen campingvogn, og derfor ikke kan vise dokumentation for logiudgiften, kan afskrive efter afskrivningslovens regler på campingvogn eller andre driftsmidler, der er anvendt til logi, jf. LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 7, 6. pkt., modsætningsvist. Se om skattemæssige afskrivninger afsnit C.C.2.4.2 Afskrivninger på driftsmidler og skibe.

Det er lønmodtageren, der skal dokumentere de rejseudgifter, der er afholdt. Se SKM2002.487.HR.

Hvis den skattefri rejsegodtgørelse, som arbejdsgiveren udbetaler med standardsatserne, er mindre end de dokumenterede afholdte rejseudgifter, kan lønmodtageren fratrække differencen mellem samtlige, afholdte og dokumenterede rejseudgifter og den modtagne skattefrie rejsegodtgørelse, hvad enten den er udbetalt med de fulde satser eller med lavere beløb.

Hvis arbejdsgiveren kun dækker en del af rejseudgifterne som udlæg efter regning, fx kun ét ud af flere måltider, kan lønmodtageren fratrække de øvrige dokumenterede rejseudgifter, der ikke er dækket efter regning.

Hvis kun en del af rejseudgifterne til kost og småfornødenheder er dækket som udlæg efter regning, fx ét af flere måltider, og der er udbetalt en skattefri godtgørelse på indtil 25 pct. af kostsatsen, kan lønmodtageren fratrække de dokumenterede udgifter, som ikke er dækket efter regning. Fradraget kan dog ikke overstige differencen mellem samtlige, afholdte og dokumenterede rejseudgifter og det refunderede beløb plus 25 pct. godtgørelsen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2002.487.HR

En direktør og hovedanpartshaver havde ikke ført sikkert bevis for, at han selv havde afholdt udgifter til kost og logi under udenlandsophold, eller at han havde refunderet selskabets udgift hertil.

Det var betydelige uregelmæssigheder i selskabets bogførings- og regnskabsforhold, som direktøren var ansvarlig for.

 

Byretsdomme

SKM2014.385.BR

Da der ikke var dokumentation for de foretagne rejser, ligesom det ikke var dokumenteret at arbejdsstederne var midlertidige, var lønmodtageren ikke berettiget til fradrag for kost og logi efter LL § 9 A.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.