Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.5.17.8 Aktier, købe- og tegningsretter til aktier omfattet af LL § 7 A (Generelle ordninger - tidligere regler)

Indhold

Dette afsnit omhandler tildeling af aktier og købe- og tegningsretter til aktier, der er omfattet af den tidligere gældende regel i LL (ligningsloven) § 7 A.

Ligningslovens § 7 A er ophævet med ikrafttræden den 1. januar 2012. Se lov nr. 1382 af 28. december 2011.

Reglen indeholdt en skattebegunstigelse af aktier samt købe- og tegningsretter til aktier modtaget i ansættelsesforhold. Skattebegunstigelsen bestod enten i en udskydelse af skatten eller i en lavere beskatning kombineret med en skatteudskydelse. Denne skattebegunstigelse er nu afskaffet.

Reglen i LL (ligningsloven) § 7 A vil dog fortsat i en årrække finde anvendelse på allerede eksisterende medarbejderaktieordninger. 

Konsekvensen af at LL (ligningsloven) § 7 A er ophævet, er, at den ansatte fremover lønbeskattes af de modtagne aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier. Beskatningen sker på retserhvervelsestidspunktet. Det betyder, at skatten ikke længere kan udskydes til et senere tidspunkt, og at aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier beskattes som almindelig løn. Se LL (ligningsloven) § 16 og SL (statsskatteloven) § 4.

Det vil dog i nogle tilfælde være muligt at anvende LL (ligningsloven) § 28 på købe- og tegningsretter til aktier. Hvis købe- og tegningsretter kan omfattes af LL (ligningsloven) § 28, indebærer det, at den ansatte først beskattes på tidspunktet for afståelse eller udnyttelse af disse retter. Beskatningen vil ske som almindelig lønbeskatning. Se afsnit C.A.5.17.2 Købe- og tegningsretter til aktier omfattet af LL § 16 og § 28 om LL (ligningsloven) § 28.

►Aktier, købe- og tegningsretter til aktier, der er omfattet af den dagældende regel i LL (ligningsloven) § 7 A er beskrevet i den tidligere udgave af Den Juridiske Vejledning, udgave 2023-2◄, og afsnittet indeholder:

  • Favørkursaktier 
  • Gratisaktier 
  • Medarbejderobligationer 
  • Generelle betingelser efter LL (ligningsloven) § 7 A 
  • Selskabsretlige omstruktureringer 
  • Lønomlægning i kombination med medarbejderaktier mv.
  • Overgangsregel for medarbejderaktieordninger godkendt før den 19. maj 1993 
  • Lovens baggrund, formål og historik 
  • Overgangsregler ved ophævelsen af LL (ligningsloven) § 7 A. 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.