Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.5.17.7 Aktier, købe- og tegningsretter omfattet af LL § 7 H (Individuelle ordninger - tidligere regler)

Indhold

Dette afsnit handler om individuelle medarbejderaktieordninger omfattet af de tidligere gældende regler i LL (ligningsloven) § 7 H.

LL (ligningsloven) § 7 H er ophævet med ikrafttræden den 1. januar 2012. Se lov nr. 1382 af 28. december 2011. Reglen indeholdt en skattebegunstigelse af aktier samt købe- og tegningsretter til aktier modtaget i ansættelsesforhold. Skattebegunstigelsen bestod i, at den ansatte undgik lønbeskatning, samtidigt med udskydelse af beskatningstidspunktet til det tidspunkt, hvor aktierne blev solgt. Denne skattebegunstigelse er nu afskaffet.

Reglerne i LL (ligningsloven) § 7 H vil dog fortsat i en årrække finde anvendelse på allerede eksisterende medarbejderaktieordninger. 

Konsekvensen af at LL (ligningsloven) § 7 H er ophævet er, at den ansatte fremover lønbeskattes af de modtagne aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier på retserhvervelsestidspunktet. Det betyder, at skatten ikke længere kan udskydes til et senere tidspunkt, og at aktier og købe- og tegningsretter til aktier  beskattes som almindelig løn. Se LL (ligningsloven) § 16 og SL (statsskatteloven) § 4.

Det vil i mange tilfælde være muligt at anvende LL (ligningsloven) § 28 på købe- og tegningsretter til aktier. Hvis købe- og tegningsretter kan omfattes af LL (ligningsloven) § 28, indebærer det, at den ansatte først beskattes på tidspunktet, hvor retten enten afstås eller udnyttes til køb af aktier. Beskatningen vil ske som almindelig løn. Se afsnit C.A.5.17.2 Købe- og tegningsretter til aktier omfattet af LL § 16 og § 28 om LL (ligningsloven) § 28.

►Medarbejderaktier omfattet af de dagældende regler i LL (ligningsloven) § 7 H er beskrevet i den tidligere udgave af Den Juridiske Vejledning, udgave 2023-2◄, og afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag: LL (ligningsloven) § 7 H 
  • Definition: Medarbejderaktier
  • Betingelser og anvendelsesområde 
  • Retserhvervelsestidspunktet 
  • Beskatning af medarbejderen 
  • Ændring af aftalen, uden at det betragtes som afståelse 
  • Overgangsregler ved ændringer af LL (ligningsloven) § 7 H 
  • Beskatning af selskabet 
  • Overgangsregler ved ophævelse af LL (ligningsloven) § 7 H. 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.