Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.4.3.4 Fradrag for underholdsbidrag til børn og tidligere ægtefælle i anledning af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse eller til børn født uden for ægteskab

Der er fradragsret for underholdsbidrag til børn og tidligere ægtefælle i anledning af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse eller til børn født uden for ægteskab.

Fradrag for underholdsbidrag i forbindelse med separation og skilsmisse

Hvis en ægtefælle i anledning af separation eller skilsmisse betaler bidrag til underhold af den anden ægtefælle, er der fradrag for bidraget i bidragsyderens skattepligtige indkomst, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Se LL (ligningsloven) § 10, stk. 1.

Der er desuden fradrag for udgiften i den skattepligtige indkomst, hvis en fraskilt/frasepareret ægtefælle betaler underholdsbidrag til de børn, der ikke bor hos vedkommende. Se LL (ligningsloven) § 10, stk. 1, og afsnit C.A.8.5.2 Fradrag for underholdsbidrag i forbindelse med separation og skilsmisse om fradrag for underholdsbidrag i forbindelse med separation og skilsmisse.

Fradrag for underholdsbidrag i anledning af faktisk samlivsophævelse

Hvis en ægtefælle i anledning af faktisk samlivsophævelse betaler underholdsbidrag til den anden ægtefælle og/eller til børn, der ikke opholder sig hos bidragsyderen, har bidragsyderen fradrag for udgiften i den skattepligtige indkomst, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Se LL (ligningsloven) § 10, stk. 3 sammenholdt med stk. 1, og afsnit C.A.8.6.2 Fradrag for underholdsbidrag ved faktisk samlivsophævelse om fradrag for underholdsbidrag ved faktisk samlivsophævelse.

Forældres fradrag for bidrag til børn født uden for ægteskab

Betaler en forælder underholdsbidrag til børn født uden for ægteskab kan udgiften hertil fradrages i den skattepligtige indkomst, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Se LL (ligningsloven) § 11, og afsnit C.A.9.5 Forældres fradrag for bidrag til børn født uden for ægteskab om forældres fradrag for bidrag til børn født uden for ægteskab.

Se også

  • C.A.8.5 om indkomstopgørelsen og fradrag ved underholdsbidrag i forbindelse med separation og skilsmisse
  • C.A.8.6 om underholdsbidrag i anledning af faktisk samlivsophævelse.
  • C.A.9.1 om definition af børn
  • C.A.9.2 om diverse indtægtsarter og beskatningen af underholdsbidrag hos barnet
  • C.A.9.5 om forældres fradrag for bidrag til børn født uden for ægteskab.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.