Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.4.3.3.2.2 Befordringsfradrag ved bopæl i visse yderkommuner

Indhold

Dette afsnit behandler reglen om befordringsfradraget mellem bopæl og arbejdsplads for personer med bopæl i visse yderkommuner.

Afsnittet indeholder: 

  • Regel
  • Geografisk afgrænsning
  • Fradragets beregning

Regel

For indkomstårene 2007 til 2018 gjaldt en midlertidig ordning, hvor fradrag for befordring over 120 km, blev beregnet med den samme kilometertakst, som Skatterådet har fastsat for de første 120 km, når den skattepligtiges bopæl var beliggende i de kommuner, der blev nævnt i det tidligere afsnit om Geografisk afgrænsning. Se også dagældende LL (ligningsloven) § 9 C, stk. 3, 3. pkt., og tidligere udgaver af Den juridiske vejledning, afsnit C.A.4.3.3.2.2 Befordringsfradrag ved bopæl i visse yderkommuner om befordringsfradrag ved bopæl i visse yderkommuner.

Fra og med indkomståret 2019, er ordningen gjort permanent, og uden tidsmæssig begrænsning. Herudover er ordningen udvidet med 10 danske småøer. Se lov nr. 271 af 26. marts 2019.

Geografisk afgrænsning

Skatteyderen skal have bopæl i en af følgende kommuner:

Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa

eller

en af de små øer:

Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø, Tunø, Aarø.

Fradragets beregning

Fradrag for befordring efter LL § 9 C, stk. 3, 3. pkt., beregnes herefter med Skatterådets satser for de første 120 km. uanset hvor mange kilometer, der er mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads, når den sædvanlige bopæl er beliggende i en af ovenstående kommuner eller en af småøerne. Der sker således ikke nedsættelse af satsen ved kørsel udover 120 kilometer dagligt.

Det forudsættes, at de almindelige betingelser for at foretage fradrag i øvrigt er opfyldt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
Spørg om skat
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.