Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>
Hvis arbejdsgiveren betaler en bøde for sin ansatte, vil den ansatte blive beskattet af beløbet som løn.

C.A.3.3.7 Udgifter til bøder betalt af arbejdsgiveren

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af medarbejderen, når arbejdsgiveren betaler for medarbejderens udgifter til betaling af bøder.

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Betaler arbejdsgiveren bøder for en medarbejder, anses betalingen for løn (tillæg) og A-indkomst, som den erhvervsdrivende skal indeholde A-skat og AM-bidrag i inden lønnen udbetales. Se KSL (kildeskatteloven) § 43 og AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2.

Medarbejderen kan i øvrigt ikke trække udgiften til bøden fra i sin lønindkomst, fordi udgiften på grund af sin pønale karakter, savner den naturlige og nødvendige forbindelse til indkomsterhvervelsen, dvs. lønindkomsten. Det gælder uanset om medarbejderen har fået bøder mens vedkommende udfører sit arbejde.

Heller ikke selskabets bestyrelsesmedlemmer eller direktører kan trække bøden fra i deres personlige skatteregnskab. I denne situation er bøden hverken i forhold til den ansatte eller eventuelt honorarlønnede, en udgift, der kan anses for at være naturligt forbundet med selskabets drift. Se om beskatning af bestyrelsesansvarsforsikring i afsnit C.C.2.2.2.11 Udgifter til forsikringer mv..

Skatterådet har i en konkret sag bekræftet, at hvis arbejdsgiveren betaler bøder, som påhviler en ansat, er den ansatte skattepligtig af beløbet. Se SKM2014.506.SR om en journalist.

Har en medieudgiver afholdt udgifter til erstatningskrav og sagsomkostninger, som en journalist er dømt til at betale skadelidte, som følge af en strafbar æreskrænkelse, og har medieudgiveren efter almindelige formueretlige principper regres over for journalisten, vil journalisten være skattepligtig heraf, jf. LL (ligningsloven) § 16, jf. SL (statsskatteloven) § 4, stk. 1. Se SKM2014.506.SR.

Betaler arbejdsgiveren for den ansattes sagsomkostninger i forbindelse med en bødesag, er dette også skattepligtigt for den ansatte. Se SKM2015.598.SR. Skatterådet udtalte i øvrigt i relation til erstatning, at i de tilfælde hvor medieudgiverens regresadgang er afskåret eller ikke-eksisterende efter dansk rets almindelige regler og retsgrundsætninger, vil det forhold, at medieudgiveren afholder udgifter til erstatning og sagsomkostninger, ikke medføre beskatning af journalisten.

Se om fradrag for bøder for arbejdsgiveren i afsnit C.C.2.2.2.17 Udgifter til bod, bøder og konfiskation i selvstændig erhvervsvirksomhed mv..

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2021.517.SR

Skatterådet bekræftede, at det havde skattemæssige konsekvenser for en chauffør, at det selskab, som var hvervgiver for chaufføren, havde betalt en bøde, som var pålagt chaufføren.

SKM2015.598.SR

Betaler arbejdsgiveren for den ansattes sagsomkostninger i forbindelse med en bødesag er dette også skattepligtigt for den ansatte. Skatterådet udtalte i øvrigt i relation til erstatning, at i de tilfælde hvor medieudgiverens regresadgang er afskåret eller ikke-eksisterende efter dansk rets almindelige regler og retsgrundsætninger, fx fordi medieudgiveren har accepteret den journalistiske form og vinkel mv. og har en væsentlig egen interesse i (programmet), vil det forhold, at medieudgiveren afholder udgifter til erstatning og sagsomkostninger, ikke medføre beskatning af journalisten. Skattepligt.

SKM2014.506.SR

Skatterådet bekræftede, at det havde skattemæssige konsekvenser for en journalist, hvis det massemedie journalisten arbejdede for som ansat eller freelancer betalte bøder, der påhvilede journalisten. Skattepligt.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.