Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.2.5.2.7 LL § 7 F - Diverse boligstøtteordninger

Der er skattefrihed for diverse boligstøtteordninger. Se LL (ligningsloven) § 7F.

En række ydelser til boligstøtte, byfornyelse, til omstilling til kraftvarme og til energisparende foranstaltninger, mv. medregnes således ikke i den skattepligtige indkomst.

Ved lov nr. 881 af 16. juni 2020, er der i LL (ligningsloven) § 7 F, stk. 1, nr. 9, indført skattefrihed for kompensation form af et fast beløb og dækning af omkostninger til støjisolering ydet i forbindelse med støjgener fra Flyvestation Skrydstrup efter regler fastsat i medfør af § 11, stk. 1, i lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup.

►Ved lov nr. 722 af 13. juni 2023, er der indført skattefrihed for engangsbeløb ydet til ejere af boliger, der ligger i nærheden af Udrejsecenter Kærshovedgård, i medfør af § 2, stk 1, og regler fastsat efter § 1, stk. 2, i lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård. Loven træder i kraft den 1. juli 2023.◄

Se afsnit C.C.2.1.7.4 Tilskud til ejere af fast ejendom og afsnit C.H.3.2.2.4 Tilskud til ejere af fast ejendom om skattefri tilskud efter LL (ligningsloven) § 7F.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2017.487.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at hvis et tilskud på baggrund af aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats er modtaget til realisering af en dokumenteret energispareindsats vil tilskuddet være omfattet af ligningslovens § 7 F, stk. 1, nr. 10, og dermed skattefri for modtageren.

SKM2013.155.SR

En kommune deltager i Projekt til forbedring af miljøet. Projektet er støttet af midler fra EU. Skatterådet kan bekræfte, at boligejere, der opnår et tilskud fra kommunen til energirenovering af deres bolig, vil være fritaget for indkomstskat af tilskudsbeløbet.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.