Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.10.4.3.2 Certifikattabsforsikring

Indhold

I dette afsnit beskrives certifikattabsforsikringen og dens skattemæssige behandling.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Certifikattabsforsikring
  • Hvilken type forsikring?
  • Den skattemæssige behandling
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition: Certifikattabsforsikring

Certifikattabsforsikring er en erhvervsudygtighedsforsikring, der dækker en pilot mod

  • tab af certifikat og
  • pålæg af begrænsninger i udøvelsen af de rettigheder, der er tildelt i kraft af flyvecertifikatet, som er en følge af sygdom eller legemsskade, der kan anses for kronisk.

Hvilken type forsikring?

Der er som regel tale om forsikringer, hvor arbejdsgiveren betaler præmien, mens arbejdstageren (piloten) er den forsikrede.

Certifikattabsforsikringer anses for syge- og ulykkesforsikringer. Se LSRM 1976.83 LSR.

Den skattemæssige behandling

Hvis forsikringen ejes af piloten, vil den skattemæssigt blive behandlet efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, jf. afsnit C.A.10.4.2.3.2.6 Syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede (PBL § 53 A, stk. 1, nr. 5) og C.A.10.4.2.3.4 Beskatning af udbetalinger.

Hvis forsikringen ejes af en anden end piloten, så skal den skattemæssigt behandles efter reglerne i statsskatteloven, jf. afsnit C.A.10.4.2.7 Den usymmetriske beskatningsregel i SL § 4, litra c og beskatningsreglen i SL § 5 litra b og C.A.10.4.3.17 Syge- og ulykkesforsikring, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven.

Det er vilkårene i forsikringsaftalen, der er afgørende for, om det er luftfartsselskabet som arbejdsgiver, eller den ansatte pilot, der anses for at være ejer af ordningen.

Bemærk

En certifikattabsforsikring, der giver piloten ret til en løbende pensionsydelse ved tab af erhvervsevnen, kan opfylde betingelserne for at være en invalidepension omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 2, nr. 4, litra c. Se om invalidepensioner i afsnit C.A.10.2.1.1.6 Invalidepension

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1976.83.LSR

Trafikflyvers særlige erhvervsudygtighedsforsikring anerkendt som syge- og ulykkesforsikring (som dengang var fradragsberettiget).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.