Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.10.2.5.1.3 Opsparing i pensionsøjemed (skattekode 08 og 15)

Indhold

Afsnittet handler om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at opsparinger i pensionsøjemed er omfattet af reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven), kapitel 1, §§ 12-13.

Afsnittet indeholder:

 • Krav til aftaler om opsparing i pensionsøjemed
 • Invalidesumsforsikring
 • Indsættelse af begunstigede
 • Opsparinger i pensionsøjemed oprettet før den 1. januar 1972.

Krav til aftaler om opsparing i pensionsøjemed

En opsparing i pensionsøjemed skal være oprettet inden det seneste udbetalingstidspunkt, der er 20 år efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen. Se afsnit (C.A.10.2.1.1.2.1 Krav til en livsvarig alderspension) om pensionsudbetalingsalderen.

Efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, stk. 1, nr. 1 skal opsparingen være oprettet i

 • et pengeinstitut, som Finanstilsynet har givet tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, eller
 • et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU, eller lande, som EU har indgået aftale med på det finansielle område (EØS-lande), udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed, eller
 • et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, og som Skattestyrelsen har godkendt, eller
 • en anden institution inden for EU/EØS, som Skattestyrelsen har godkendt.

Opsparingen skal stå på en indlånskonto i pengeinstituttet mv. Opsparingen kan også foretages i en anden institution her i landet, fx en kapitalpensionsfond, der er godkendt af told- og skatteforvaltningen efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, stk. 1, nr. 1.

Aftalen om opsparingskontoen skal indeholde bestemmelser om, at kapitalen med påløbne renter skal udbetales til pensionsopspareren, og at udbetaling til pensionsopspareren tidligst må ske på det tidspunkt, hvor pensionsopspareren når

 • pensionsudbetalingsalderen, jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 1 a, eller
 • en lavere pensionsalder, der er godkendt af Skatterådet,

og senest 20 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, stk. 1, nr. 3, som ændret ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4, der med virkning fra 1. januar 2018 forlænger forfaldstidspunktet for seneste udbetaling med 5 år, dvs. fra 15 år til 20 år efter forsikredes pensionsudbetalingsalder. 

Se også

Se også afsnit (C.A.10.2.1.1.2.1 Krav til en livsvarig alderspension) om pensionsudbetalingsalderen og om lavere pensionsalder, der er godkendt af Skatterådet.

I aftalen skal der stå, at opsparingen skal udbetales, når pensionsopspareren dør. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, stk. 1, nr. 2. Pensionsopspareren kan vælge at indgå aftale om, at udbetalingen af opsparingen kan ske på et tidligere tidspunkt, hvis han eller hun

Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, stk. 1, nr. 3.

Bemærk

Er opsparingen i pensionsøjemed oprettet før den 1. maj 2007 skal aftalen indeholde bestemmelse om, at udbetaling til pensionsopspareren tidligst må ske ved det fyldte 60. år, medmindre Skatterådet har godkendt en lavere pensionsalder. Se ikrafttrædelsesbestemmelsen i Lov nr. 347 af 18. april 2007, § 4, stk. 4, som er ændret ved lov nr. 1278 af 16. december 2009, § 11

Invalidesumsforsikring

Der er mulighed for at oprette en invalidesumsforsikring i tilknytning til en opsparing i pensionsøjemed. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, stk. 2, jf. § 10, stk. 2. Se mere om invalidesumsforsikringer i afsnit (C.A.10.2.5.1.4) .

Indsættelse af begunstigede

Pensionsopspareren har mulighed for at bestemme, hvem der skal have udbetalt opsparingen, hvis han eller hun dør inden opsparingen er kommet til udbetaling, ved at indsætte en begunstiget i aftalen om opsparingen.

Det er dog kun pensionsopsparerens

 • nærmeste pårørende, se lov om visse civilretlige forhold mv. ved pensionsordninger i pengeinstitutter § 5 a, eller
 • ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, eller
 • livsarvinger, herunder stedbørn og disses livsarvinger, eller
 • en navngiven person, der har fælles bopæl med pensionsopspareren ved indsættelsen, eller dennes livsarvinger,

der kan indsættes som begunstigede. Se PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12, stk. 1, nr. 4.

Har pensionsopspareren ikke indsat en begunstiget, tilfalder udbetaling fra opsparingen i pensionsøjemed de nærmest pårørende, men har pensionsopspareren udtrykkeligt bestemt, at der ikke skal være indsat begunstigede, tilfalder udbetaling fra opsparingen i pensionsøjemed pensionsopsparerens dødsbo. Se lov om visse civilretlige forhold mv. ved pensionsordninger i pengeinstitutter § 5 b (indsat ved lov nr. 516 af 6. juni 2007, § 2, nr. 5).

Se også

Afsnit C.A.10.2.5.2 om kravene til anbringelse af midlerne i en opsparing i pensionsøjemed.

Opsparinger i pensionsøjemed oprettet før den 1. januar 1972

En indlånskonto, der er oprettet før den 1. januar 1972, og som er omfattet af overgangsreglen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 13, bliver beskattet efter reglerne i PBL (pensionsbeskatningsloven) afsnit I, selv om alle de øvrige betingelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12 ikke er opfyldt.

Overstiger indbetalingerne til en sådan ordning i 1972 eller senere år det højeste beløb, der har været indbetalt som løbende bidrag i nogle af årene 1969-1971, skal ordningen for det overskydende beløbs vedkommende opfylde betingelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12. Der skal derfor enten oprettes en ny konto for det overskydende beløb, eller også skal hele den oprindelige ordning ændres, så den opfylder betingelserne i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 12.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.