Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.6.2 Fremgangsmåde ved nægtelse af autorisationer og bevillinger

Når en virksomhed ansøger om en autorisation eller bevilling, undersøger den myndighed, der skal udstede autorisationen/bevillingen, om ansøgeren har forfalden gæld til det offentlige. Hvis virksomheden skylder penge, undersøges det, om restanten har indgået en afdragsordning, og om den bliver overholdt.

Den myndighed, der skal udstede autorisationen/bevillingen, beder andre offentlige myndigheder om oplysninger om ansøgeres økonomiske forhold, der er nødvendige for at kunne afgøre, om pågældende har en betydelig forfalden gæld til det offentlige. På baggrund af denne forespørgsel opgør myndigheden sit krav og oplyser, hvis noget af restancen er skønsmæssigt ansat. Derimod skal myndigheden ikke afgive nogen indstilling om at bevilling bør nægtes.

Skatteforvaltningen skal oplyse overfor den myndighed, der spørger, om SKAT har stillet krav om sikkerhed som betingelse for registrering, eller om Skatteforvaltningen har nægtet virksomheden registrering.

I visse tilfælde indhenter den myndighed, der skal udstede autorisationen/bevillingen en tro og love-erklæring hos ansøgeren, hvori ansøger erklærer ikke at skylde mere end 50.000 kr. til det offentlige.

Hvis virksomheden skal drives i et aktie- eller anpartsselskab, må ingen af medlemmerne i selskabets direktion eller i dets bestyrelse skylde mere end 50.000 kr. til det offentlige.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.