Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.3.5 Konsekvensen af, at sikkerhed ikke stilles

Da Skatteforvaltningens krav om sikkerhed er udtryk for, at en mindre indgribende sanktion ikke har været tilstrækkeligt til at eliminere risikoen for tab, vil Skatteforvaltningen som udgangspunkt inddrage virksomhedens registrering, hvis den krævede sikkerhed ikke stilles. Se afsnit A.D.9.4 Inddragelse af registrering om inddragelse af registrering.

Inddragelsen vil gælde alle virksomhedens registreringsforhold efter opkrævningsloven, dvs. moms, lønsumsafgift, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og/eller punkt- og miljøafgifter. For punktafgifter er det forudsat, at inddragelsen sker midlertidigt, indtil sikkerheden stilles. Se fx ØLVINAL § 19.

Skatteforvaltningen kan vælge at ophæve inddragelsen af virksomhedens registrering, så virksomheden på ny registreres, hvis sikkerheden stilles efter registreringen er inddraget.

Skatteforvaltningen kan vælge at kræve en ny registreringsanmeldelse fra virksomheden, hvis registreringen er inddraget på baggrund af manglende sikkerhedsstillelse, og på den baggrund træffe en ny afgørelse om sikkerhedsstillelse, der kan afvige fra den, der begrundede inddragelse af registreringen.

Inddragelse af virksomhedens registrering kan i visse situationer være et alternativ til indgivelse af konkursbegæring.

Dette er tilfældet, hvis

  • virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed
  • der ikke er kendskab til aktiver overhovedet, herunder eventuelle omstødelses- eller erstatningskrav i tilfælde af konkurs
  • det konkret vil være muligt at inddrage virksomhedens registrering i tilfælde af manglende sikkerhedsstillelse, se OPKL § 11, stk. 9.

Se i øvrigt SKM2007.653.SKAT og afsnit G.A.3.4.1.3.1.2 om den retlige interesse i konkurs.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.