Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.3.4 Sikkerhed efter momsloven for EU-vikrksomheder, der ikke er etableret i Danmark

Skatteforvaltningen kan kræve sikkerhed for igangværende virksomheder fra andre EU-lande, Grønland, Færøerne, Island og Norge, som ikke er etableret her i landet, når virksomheden ikke betaler rettidigt eller ikke overholder de administrative forpligtelser. Det er samtidig en betingelse, at Skatteforvaltningen konkret vurderer, at det indebærer en risiko for tab for statskassen at undlade kravet om sikkerhedsstillelsen.

Sikkerheden skal stilles for et beløb, der svarer til det forventede momstilsvar for en 3-måneders periode samt et beløb, der svarer til virksomhedens restance. Sikkerheden skal dog som minimum fastsættes til 15.000 kr.

Sikkerheden skal stilles i form af børsnoterede obligationer, bankgaranti, kontant indskud eller anden betryggende sikkerhed efter Skatteforvaltningens bestemmelse. Se momsbekendtgørelsen § 68, stk. 1.

Der er udarbejdet et paradigma til brug for sikkerhedsstillelse med en bankgaranti.

Sikkerheden skal normalt ophøre efter 12 måneder, hvis virksomheden har betalt rettidigt. Skatteforvaltningen kan dog kræve sikkerhedsstillelsen forlænget ud over de 12 måneder, hvis Skatteforvaltningen på baggrund af konkrete oplysninger skønner, at det vil være forbundet med nærliggende risiko for tab, hvis sikkerheden frigives.

Konsekvensen af, at der ikke stilles sikkerhed kan være, at Skatteforvaltningen afmelder virksomheden fra registrering. Se ML (momsloven) § 62 a, stk. 5 . Det vil herefter være strafbart at fortsætte med virksomheden. Se ML (momsloven) § 81, stk. 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.