Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.1.3 Fremgangsmåde ved sikkerhedsstillelse

Indhold

Afsnittet handler om Skattestyrelsens fremgangsmåde ved sikkerhedsstillelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Skatteforvaltningens afgørelser er et påbud
  • Frist til at stille sikkerhed

Regel

Skatteforvaltningen skal træffe afgørelse om sikkerhedsstillelse indenfor en tidsfrist på 14 hverdage efter, at virksomheden har anmeldt sig til registrering. Se OPKL § 11, stk. 8.

I forhold til tidsfristen for at stille krav om sikkerhed som betingelse for registrering, skal de 14 hverdage regnes fra det tidspunkt, hvor registreringsanmodningen var korrekt udfyldt og kommet frem til Erhvervsstyrelsen.

Hvis registreringsanmeldelsen ikke er udfyldt korrekt, skal blanketten

  • hurtigst muligt og
  • senest inden 14 dage fra modtagelsen

sendes tilbage til anmelderen med bemærkning om, hvilke yderligere oplysninger, der kræves for at kunne vurdere sagen. Det skal fremgå af det medfølgende brev, at registreringsanmeldelsen først kan godkendes, når denne igen er modtaget og indeholder de manglende oplysninger. Det er først fra dette tidspunkt, 14-dages fristen skal regnes.

Vær opmærksom på at en opfordring fra Skatteforvaltningen til at indsende budget for at beregne sikkerhedens størrelse ikke betyder, at 14-dages fristen forlænges. Dette skyldes, at indsendelse af budget ikke er en pligtmæssig oplysning i forbindelse med registreringsanmeldelse.

Hvis virksomheden i forbindelse med registreringsanmeldelsen har begået svig eller lignende, vil virksomheden ikke kunne påberåbe sig 14-dages fristen. Det formodes, at registrering af en virksomhed, opnået ved svig eller som resultat af en anden ugyldighedsgrund kan tilsidesættes som en nullitet.

Skatteforvaltningens afgørelse er et påbud

Skatteforvaltningens afgørelse om sikkerhedsstillelse er et påbud. Det har derfor virkning fra det tidspunkt, hvor det er kommet frem til modtageren, uanset om det er kommet til kundskab. Det betyder også, at den pågældende ikke kan påberåbe sig, at Skatteforvaltningen har overskredet fristen, hvis påbuddet er kommet frem rettidigt, men han faktisk først har fået kendskab til det efter fristens udløb. Se afsnit A.A.7 Sagsbehandling om krav til afgørelse.

Påbuddet skal sendes inden for tidsfristen som anbefalet brev. Det skal fremgå af brevet, at virksomheden ikke kan registreres, hvis den krævede sikkerhed ikke stilles, og at det så vil være strafbart at drive virksomheden. Det skal også fremgå af brevet, at ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden kan pålægges daglige bøder efter OPKL § 11, stk. 11, og vil hæfte for virksomhedens skatter og afgifter mv. efter OPKL § 10 b.

Frist til at stille sikkerhed

Virksomheden skal have en frist på 8 dage til at stille sikkerheden. Denne frist kan dog i ganske særlige tilfælde udvides, fx hvis virksomheden er i gang med at skaffe en bankgaranti, men hvor det praktisk ikke er muligt at få fremsendt dokumentet indenfor fristen.

Hvis virksomheden indenfor fristen beder om en forlængelse, skal den kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at den indenfor meget kort tid kan stille den krævede sikkerhed. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.