Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.1.2.2.2 OPKL § 11, stk. 2, nr. 2

Indhold

Afsnittet handler om betingelserne i OPKL § 11, stk. 2, nr. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Den subjektive vurdering

Regel

Skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der anmeldes til registrering m.v. efter skatte- og afgiftslove, hvor opkrævningen reguleres efter opkrævningsloven, at stille sikkerhed, hvis virksomheden inden for de seneste 5 år har fået

  • registreringen for det samme registreringsforhold inddraget efter OPKL § 4, stk. 3 (inddragelse grundet foreløbige fastsættelser), eller
  • inddraget eller nægtet efter OPKL § 11, stk. 9 (inddragelse eller nægtelse af registrering grundet manglende stillelse af sikkerhed), eller OPKL § 19 a, stk. 1 (inddragelse eller nægtelse af registrering for ikke at efterkomme påbud om at udlevere eller indsende materiale) ►eller OPKL § 19 b (inddragelse eller nægtelse af registrering for at afgive urigtige oplysninger om virksomhedens adresse, deltagere i ledelsen eller ansvarlige deltagere i virksomheden)◄.

Bestemmelsen skal sikre, at virksomheder, der inden for de seneste 5 år har fået inddraget eller nægtet et registreringsforhold i medfør af OPKL § 4, stk. 3, OPKL § 11, stk. 9, OPKL § 19 a, stk. 1, ►eller OPKL § 19 b◄ og som efterfølgende anmeldes til genregistrering for det samme registreringsforhold, kan blive pålagt at stille sikkerhed. Stilles sikkerheden ikke, vil virksomheden blive nægtet registrering for det pågældende registreringsforhold, jf. OPKL § 11, stk. 9, 2. pkt.

Den subjektive vurdering

En virksomhed vil efter bestemmelse alene kunne pålægges at stille sikkerhed, når det efter et konkret skøn vurderes, at virksomhedens drift indebærer en nærliggende risiko for tab for staten, jf. OPKL § 11, stk. 3, 1. pkt.

I de tilfælde, hvor en virksomhed vil kunne få inddraget registreringen i medfør af OPKL § 19 a, stk. 1, fordi virksomheden trods flere henvendelser, herunder ved påbud, har undladt at efterkomme Skatteforvaltningens anmodning om indsendelse af oplysninger til brug for skatte- og afgiftskontrollen, vil virksomhedens drift generelt anses for at indebære en nærliggende risiko for et sådant tab.

►I de tilfælde, hvor en virksomhed vil kunne få inddraget eller nægtet registreringen i medfør af OPKL § 19 b, vil virksomhedens drift generelt anses for at indebære en nærliggende risiko for et sådant tab, hvis det vurderes, at virksomheden indgår i kædesvigskonstruktioner eller andre former for organiseret svig. ◄

Vurderingen efter OPKL § 11, stk. 3, 1. pkt., vil dog ►i begge ovennævnte tilfælde◄ altid skulle foretages konkret. Se afsnit A.D.9.1.2.4 Den subjektive betingelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.