Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.5.10 Solidarisk hæftelse når en af de hæftende frigøres for sin hæftelse

Indhold

Dette afsnit handler om hæftelse, når kravet mod een af de solidarisk hæftende forældes, eftergives el. 

afsnittet indeholder

  • Betydning af forældelse over for én af flere solidarisk hæftende skyldnere
  • Eftergivelse af kravet
  • Rekonstruktion med tvangsakkord og gældssanering
  • Virkning

SKM2018.188.SKAT ændrer praksis vedrørende solidarisk hæftelse, når en kreditors krav mod én af de solidarisk hæftende skyldnere forældes eller eftergives, eller når en skyldner har opnået gældssanering eller rekonstruktion med tvangsakkord.

Ved solidarisk hæftelse forstås, at en person hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for hele gælden. Det betyder, at en kreditor kan afkræve hver skyldner det fulde beløb, indtil kreditor har fået dækning for kravet.

Betydning af forældelse over for én af flere solidarisk hæftende skyldnere

Det forhold, at forældelse er indtrådt over for en af flere solidarisk hæftende skyldnere, er uden betydning for Skatteforvaltningens eller RIMs krav mod de øvrige skyldnere.

Dette betyder, at hvis Skatteforvaltningen eller RIM lader et krav på skatter eller afgifter blive forældet over for en af skyldnerne i et skyldforhold med solidarisk hæftelse, skal der ikke ske nedsættelse af kravet mod de øvrige solidarisk hæftende skyldnere. De øvrige medskyldnere hæfter således forsat personligt, ubegrænset og solidarisk for hele gælden.

Dette gælder, uanset om forældelse kan tilregnes Skatteforvaltningen eller RIM som en forsømmelighed.

Eftergivelse af kravet

Den hidtidige praksis i SKM2008.380.SKAT ændres således, at Skatteforvaltningen eller RIM i forbindelse med eftergivelse skal forbeholde sig at gøre det fulde krav gældende mod de øvrige solidarisk hæftende skyldnere.

Hermed sidestilles eftergivelse med gældssanering og rekonstruktion med tvangsakkord, jf. punkt 2, således at eftergivelsen i lighed med gældssanering og rekonstruktion med tvangsakkord ikke har indflydelse på Skatteforvaltningens eller RIMs rettigheder mod andre, som hæfter tillige med skyldner.

Rekonstruktion med tvangsakkord og gældssanering

Den hidtidige praksis i SKM2008.380.SKAT videreføres, men det præciseres, at:

  • Gældssanering har ingen indflydelse på Skatteforvaltningens eller RIMs rettigheder mod andre, som hæfter tillige med skyldner, jf. konkurslovens § 226, stk. 3.

  • Rekonstruktion med tvangsakkord har ingen indflydelse på Skatteforvaltningens eller RIMs rettigheder mod andre, som hæfter tillige med skyldner, jf. konkurslovens § 14, stk. 3.

Virkning

Da der er tale om en skærpelse af praksis har SKM2018.188.SKAT virkning fra offentliggørelsen den 30. april 2018.

Virkningen er, at forældelse af et krav mod én af flere solidarisk hæftende skyldnere ikke længere medfører, at kravet nedskrives over for de øvrige solidarisk hæftende skyldnere, hvis forældelsen er indtrådt fra og med offentliggørelsestidspunktet. Den ændrede praksis finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor forældelse er indtrådt før offentliggørelsen, men først konstateres efter offentliggørelsen af styresignalet.

Virkningen er, at eftergivelse, der sker i henhold til en afgørelse, der træffes efter offentliggørelsestidspunktet, ikke længere medfører nedskrivning af kravet over for de øvrige solidarisk hæftende skyldnere.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.