Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.5.9 Solidarisk hæftelse ifølge punktafgiftslove

►Indhold

Dette afsnit handler om solidarisk hæftelse, som en virksomhed, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender punktafgiftspligtige varer, der ikke er betalt korrekt afgift af, under visse omstændigheder kan ifalde med tidligere handelsled, hvis disse ikke har afregnet en punktafgift efter en række punktafgiftslove, se hertil afsnittet Omfattede love nedenfor.

Pr. 1. juli 2023 er en notifikationsordning vedrørende solidarisk hæftelse for en række punktafgifter trådt i kraft. Lov nr. 755 af 13. juni 2023 indfører en påbudsmulighed for told- og skatteforvaltningen med den hensigt, at virksomheden pålægges at udvise større agtpågivenhed ved sine handler. Hvis virksomheden ikke overholder påbuddet i en femårig periode, vil virksomheden ifalde solidarisk hæftelse for betaling af afgiften.

Reglerne følger samme notifikationsordning, som er kendt fra momskarruselområdet, se hertil A.D.5.5 Hæftelse for virksomheder, der deltager i en momskarrusel.

Afsnittet indeholder:

 • Omfattede afgiftslove
 • Regel
 • Notifikationens indhold
 • Historik
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Omfattede afgiftslove

Lov nr. 755 af 13. juni 2023 indfører notifikationsordningen i følgende love:

 • chokoladeafgiftsloven
 • affalds- og råstofafgiftsloven
 • batteriafgiftsloven
 • bekæmpelsesmiddelafgiftsloven
 • cfc-afgiftsloven
 • emballageafgiftsloven
 • forbrugsafgiftsloven
 • kvælstofafgiftsloven
 • opløsningsmiddelafgiftsloven
 • pvc-afgiftsloven

Regel

En virksomhed, der forsætligt eller groft uagtsomt overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvor der ikke er afregnet afgift, men hvor der skulle have været betalt afgift efter en af de ovennævnte afgiftslove, skal betale afgift af varerne senest 14 dage efter påkrav. Virksomheden vil således i dette tilfælde hæfte solidarisk med den umiddelbart afgiftspligtige for betaling af denne afgift.

I de tilfælde, hvor der ikke kan dokumenteres forsætlighed eller grov uagtsomhed, gælder notifikationsreglerne, der havde ikrafttrædelse 1. juli 2023.

Hæftelsen ved forsætlighed eller grov uagtsomhed samt notifikationsordningen er altovervejende enslydende i de omfattede afgiftslove. Se til eksempel chokoladeafgiftslovens § 29 som ændret ved § 2, i lov nr. 755 af 13. juni 2023.

Efter stk. 1 vil personkredsen i OPKL § 10, varemodtagere efter OPKL § 10 a og den, der er i besiddelse af varen, hæfte for betaling af afgiften efter den omfattede afgiftslov.

Efter stk. 2 kan told- og skatteforvaltningen give påbud om at udvise større agtpågivenhed ved sine handler. Disse notifikationer kan gives til virksomheden og dens ejer eller ledelse, som nævnt i OPKL § 11, stk. 2, nr. 1, som affattet ved § 1, nr. 7, i lov nr. 288 af 7. marts 2022. Notifikationen gives for en tidsbegrænset periode på 5 år.

Efter stk. 3. skal en virksomhed, der har overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter afgiftsloven, betale denne afgift senest 14 dage efter påkrav, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Told- og skatteforvaltningen har konstateret, at den pågældende virksomhed tidligere har overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er blevet betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov.
 • Den pågældende virksomhed har modtaget en notifikation fra told- og skatteforvaltningen efter stk. 2.
 • Den pågældende virksomhed har forsætligt eller groft uagtsomt ikke overholdt påbuddene i en gældende notifikation.

Efter stk. 4 skal virksomheden, hvis denne forsætligt eller groft uagtsomt har overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, hvoraf der ikke er betalt afgift efter afgiftsloven, betale denne senest 14 dage efter påkrav.

Notifikationens indhold

Notifikationen pålægger virksomheden at udvise større agtpågivenhed ved fremtidige handler og vil indeholde en række konkrete krav til virksomhedens undersøgelser af handelspartnere for at blive opmærksom på usædvanlige forhold ved handlen eller andre involverede virksomheder.

Notifikationen skal også gøre virksomheden opmærksom på afgiftsunddragelse, således at den ikke, efter notifikationen er givet, blot ved at undlade at udvise almindelig agtpågivenhed kan holde sig uvidende og dermed påberåbe sig god tro i sin handel med afgiftspligtige varer.

En notifikation kan indeholde påbud, som virksomheden aktivt skal udføre, såsom fysisk varekontrol og registrering af vareidentitet.

Et af de påbud, der udstedes som en del af notifikationen, vil være en underretningspligt for den notificerede virksomhed. Med andre ord skal en virksomhed, som har modtaget en notifikation, underrette Skatteforvaltningen, såfremt den støder på de usædvanlige handelsforhold nævnt i notifikationen. Dette gælder, uanset om virksomheden vælger at indgå i handlen eller ej.

Historik

I 2002 blev der med lov nr. 1059 af 17. december 2002 foretaget en ændring af en række afgiftslove. Heriblandt chokoladeafgiftsloven, forbrugsafgiftsloven, konsum-is-afgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl -og vinafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven. Med lovændringen blev ansvaret for at betale afgift udvidet, så alle virksomheder, der enten overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender afgiftspligtige varer, hæfter for, at afgiften bliver betalt. Hæftelsen var med andre ord objektiv solidarisk.

I SKM2019.170.LSR af 21. december 2018 lagde Landsskatteretten til grund, at bestemmelsen om objektivt ansvar i chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2, efter bestemmelsens forarbejder og et svar på et spørgsmål fra Folketingets Skatteudvalg er indført for at modvirke svigagtig adfærd. Det var Landsskatterettens opfattelse, at det ville være en skærpende administrativ praksis at anvende bestemmelsen på en situation, hvor forhandleren som følge af leverandørens konkurs pålægges at hæfte for manglende betaling. Landsskatteretten udtalte, at uanset at bestemmelsen efter sin ordlyd ville kunne anvendes også på den nævnte situation, ville en sådan anvendelse af bestemmelsen ikke kunne ske uden forudgående varsel fra myndighedernes side.

Lov nr. 755 af 13. juni 2023 har til formål at imødekomme Landsskatterettens udtalelse i SKM2019.170.LSR. Formålet med notifikationsordningen er altså for det første at gøre en virksomhed, der eventuelt har handlet i god tro, opmærksom på, at den har overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, der ikke er betalt afgift af, således at den ikke uforvarende kommer i en lignende situation igen. For det andet skal notifikationen gøre virksomheden opmærksom på risikoen for solidarisk hæftelse ved ikke at udvise den fornødne agtpågivenhed, som er indeholdt i notifikationen. Endvidere vil notifikationen kunne indgå i vurderingen af, om virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Derved vil en virksomhed, der har modtaget en notifikation, vanskeligt kunne påberåbe sig god tro, hvis den efterfølgende har overdraget, erhvervet, tilegnet sig eller anvendt varer, der ikke er betalt afgift af. Notifikationen vil således føre til en skærpelse af virksomhedens agtpågivenhed om de forhold, som påbuddene vedrører.◄

· 

    

        

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

SKM2019.170.LSR

Et selskab, der erhvervede og videresolgte afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, hvoraf det senere viste sig, at der ikke var betalt afgift af selskabets leverandør, kunne ikke anses solidarisk ansvarlig for afgiftens betaling, idet SKATs skærpende praksisændring på området ikke var behørigt varslet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.