Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.17.2 Brændstofafgiftslovens § 11

Indhold

Dette afsnit omhandler inddragelse af nummerplade i henhold til lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlaget
  • Regel
  • Hæftelse for afgift

Lovgrundlaget

Der betales en løbende periodisk afgift af personbiler og varebiler. Afgiften betales efter køretøjets brændstofforbrug. 

Der betales afgift, herunder tillæg efter brændstofforbrugsafgiftsloven, af følgende biler, hvis bilen skal registreres i Motorregistret efter lov om registrering af køretøjer:

  • Personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.
  • Varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

Bestemmelserne om opkrævning af brændstofafgift fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 1147 af 31. maj 2021 om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler.

Se også Den juridiske vejledning afsnit I.A.3 Brændstofforbrugsafgift.

Regel

Hvis brændstofafgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest inddrages. Det sker ved politiets foranstaltning efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen. Den, der helt eller delvis hæfter for afgiften, kan herefter ikke få bilen registreret, før den afgift, der påhviler vedkommende, er betalt.

Se brændstofafgiftslovens § 11.

Hæftelse for afgift

Afgiften påhviler den, i hvis navn bilen ved afgiftsperiodens begyndelse er registreret. Såfremt bilen er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge. Se BRÆNDAL (brændstofforbrugsafgiftsloven) § 5.

Er bilen ved afgiftsperiodens begyndelse overgået til anden ejer (bruger), uden at dette er anmeldt for Motorstyrelsen, påhviler afgiften tillige den nye ejer (bruger).

Ved afbetalingssælgers tilbagetagelse af bilen påhviler afgiften for den afgiftsperiode, i hvilken tilbagetagelsen har fundet sted, tillige afbetalingssælgeren.

Såfremt det dokumenteres, at bilen senest den 15. i måneden før afgiftsperiodens begyndelse er overgået til anden ejer (bruger), påhviler afgiften alene den nye ejer (bruger), selv om ejer (bruger) skiftet ikke er anmeldt til Motorstyrelsen.

Har anmeldelse til Motorstyrelsen medført uberettiget registrering af en bil i en andens navn end anmelderens, påhviler afgiften anmelderen.

Såfremt en bil i strid med KØREGL (køretøjsregistreringsloven), lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017 om registrering af køretøjer, ikke er registreret, påhviler afgiften den, der er pligtig at lade den registrere.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.