Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.3.5.3 Regnskab for afgift af spil

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for bogføring og regnskab for afgifter af spil efter spilleafgiftsloven og bekendtgørelse nr. 1139 af 5. december 2011.

Afsnittet indeholder:

  • Regnskab
  • Særlige regnskabsregler for spilleautomater, heste- og hundevæddeløb og lotterier
  • Valutakursomregning
  • Opbevaring.

Regnskab

En spiludbyder, der er afgiftspligtig efter spilleafgiftsloven, skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften og kontrollen med afgiftens betaling. Se SPILAL § 29, stk. 1.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for registreringspligtige personer og selskaber mv. (juridiske personer) om opbevaring af regnskabsmateriale og regnskabsførelse, herunder regnskabsførelse for indskud og gevinster. Se SPILAL § 29, stk. 2.

På den baggrund er udstedt BEK nr. 1139 af 5. december 2011 om afgifter af spil, idet bekendtgørelsens kapitel 3 (§§ 8-14) angår regler for bogføring og regnskab. 

Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der er registreret efter loven, skal føre et regnskab for hver afgiftsperiode, således at den afgift, som ved udgangen af hver afgiftsperiode skal angives, fremgår heraf. Regnskabet skal være ført inden indberetning af afgiftsangivelsen.

Regnskabet skal føres i det almindelige forretningsregnskab. Registrerede personer og selskaber m.v. (juridiske personer) skal, selvom de ikke er bogføringspligtige efter bogføringsloven, opfylde de krav, der er fastsat i bogføringsloven. Bogføringslovens regler for bogføring ved hjælp af edb i bogføringsloven gælder også for regnskab for afgifter af spil.

Afgiftspligtige personer, der er etableret i et andet EU-land eller EØS-land, kan i stedet for at opfylde kravene fastsat i den danske bogføringslov vælge at opfylde de krav om bogføring, som er fastsat i etableringslandet.

Hvis en spiludbyder har flere tilladelser til udbud af spil, skal indehaveren af tilladelserne føre regnskab adskilt for hver spilletilladelse Ligeledes skal regnskabet for afgiftspligtige spil, som ikke er omfattet af en tilladelse, føres særskilt for hver spiltype.

Regnskabsmaterialet skal altid indeholde daterede oplysninger om indskud foretaget af spillerne, som betaling for deltagelse i spil, udbetalte gevinster, og kommission taget i forbindelse med spil.

Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011 § 8, stk. 1-4, og § 9, stk. 1-3.

Særlige regnskabsregler for spilleautomater, heste- og hundevæddeløb og lotterier 

Spil på gevinstgivende spilleautomater i restaurationer og spillehaller

Indehaveren af en tilladelse til udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater i restaurationer og spillehaller skal føre regnskab for hvert enkelt spillested efter BEK nr. 1139 af 5. december 2011 § 8, stk. 1.

Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011 § 10, 1. pkt.

Væddemål på heste- og hundevæddeløb

Indehaveren af en tilladelse til udbud af væddemål på heste- og hundevæddeløb skal føre regnskab for hver enkelt bane og eventuelle spillesteder, der er beliggende uden for banerne, efter BEK nr. 1139 af 5. december 2011 § 8, stk. 1.

Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011 § 10, 2. pkt.

Lotterier, herunder lotterier og tombolaer ved offentlige forlystelser

Indehaveren af en tilladelse til udbud af lotterier, herunder almennyttige lotterier og tombolaer i forbindelse med offentlige forlystelser, skal føre særlige dokumenterede regnskaber over

  • gevinster og gevinstbeløb på usolgte lodder og
  • uafhentede gevinster,

og hvor gevinsterne efterfølgende anvendes i et nyt tilsvarende lotterispil, og hvis der ikke er betalt afgifter af gevinsterne efter SPILAL § 26, stk. 4.

Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011 § 11.

Valutakursomregning

Regnskabet skal føres i den valuta, som det enkelte spil foregår i.

Opgørelse af afgiftstilsvaret og betaling af afgiften efter SPILAL §§ 21-26 skal ske i danske kroner.

Hvis regnskabet er helt eller delvist ført i en fremmed valuta, skal summen af de relevante regnskabstal for hver valuta (afgiftsgrundlaget) omregnes til danske kroner.

Omregningen foretages på angivelsestidspunktet.

Som omregningskurs anvendes enten dagskursen for den fremmede valuta, der er fastsat af Danmarks Nationalbank, eller den seneste toldkurs, der er fastsat af Skatteforvaltningen. Valget mellem de nævnte omregningskurser er bindende for en periode på mindst 2 år.

Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011 § 12.

Opbevaring

En virksomhed, der er registreret efter spilleafgiftsloven, skal opbevare regnskaber, regnskabsbilag og andet regnskabsmateriale i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår.

Hvis en udenlandsk virksomhed er registreret ved en repræsentant i Danmark efter SPILAL § 20, skal repræsentanten opbevare regnskabet i Danmark.

Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011 § 13.

Se også

Se også afsnit E.A.9.14 om regnskab og kontrol ved afgifter af spil.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.