Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.3.3.3.2.4 Køb hos registrerede virksomheder i andre EU-lande

Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan virksomheder skal bogføre erhvervelsesmoms henholdsvis importmoms, når de foretager erhvervelser i andre EU-lande eller foretager indkøb i lande uden for EU.

Afsnittet indeholder:

  • Bogføring af erhvervelser og import
  • Overførsel af varer.

Bogføring af erhvervelser og import

Regnskabet over erhvervelser fra andre EU-lande, henholdsvis varer der indføres her til landet fra steder uden for EU, og indkøb, hvor virksomheden er betalingspligtig efter ML (momsloven) § 46 stk. 1, nr. 1-3 og 5, skal føres på

  • kontoen for moms af varekøb i udlandet og
  • kontoen for køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt.

Se afsnit A.B.3.3.3.2.1 Særlige konti.

Bogføringen af erhvervelser af varer fra andre EU-lande skal foretages på grundlag af de modtagne fakturaer. Tilsvarende gælder for ydelser, som virksomheden er betalingspligtig for. Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1-3 og 5.

Importmomsen bogføres på grundlag af de månedlige importspecifikationer fra Skatteforvaltningen eller de enkelte fortoldningsekspeditioner. På grundlag heraf skal virksomheden beregne 25 pct. moms.

Beløbene fra disse to konti overføres til momsangivelsen og angives sammen med virksomhedens salgsmoms.

Virksomheden kan anvende de almindelige fradragsregler i ML kap. 9 for det tilsvarende EU-momsbeløb. Det beregnede momsbeløb af EU-varekøb behandles så på samme måde som momsen af varekøb foretaget her i landet. Se afsnit D.A.11.1 Generelle betingelser for fradragsret.

Virksomheder mv., der er registreret efter ML (momsloven) § 50, dvs. som ikke afgiftspligtige juridiske personer samt afgiftspligtige personer, der ikke er registreringspligtige for moms, har ikke fradragsret for det beregnede momsbeløb.

Disse virksomheder skal føre regnskab over de varer, der erhverves fra andre EU-lande, fordi regnskabet skal føres på en sådan måde, at det kan danne grundlag for opgørelsen af momsen af varerne. Virksomhederne skal opbevare regnskabsmaterialet, herunder fakturaer, i 5 år efter udløbet af det år, hvor den momspligtige erhvervelse sker. Se momsbekendtgørelsens § 94, stk. 2.

Overførsel af varer

Hvis en virksomhed har overført varer uden afgift til et andet EU-land for at anvende dem midlertidigt til eget brug, skal det fremgå af regnskabet, hvilke varer, der er overført, datoen for overførslen, og hvor overførsel er sket til. Se momsbekendtgørelsens § 103.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.