Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.3.3.3.2.1 Særlige konti

Indhold

Dette afsnit handler om de konti, der skal oprettes i regnskabet, og hvad der skal føres på de enkelte konti. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Konto for indgående moms (købsmoms)
 • Konto for udgående moms (salgsmoms)
 • Konto for moms af varekøb i udlandet
 • Konto for moms af køb af ydelser i udlandet med omvendt betalingspligt
 • Konto for EU-erhvervelser af varer (momsangivelsens rubrik A-varer)
 • Konto for køb af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande (momsangivelsens rubrik A-ydelser)
 • Konto for EU-leverancer af varer (momsangivelsens 2 rubrikker B-varer)
 • Konto for EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt (momsangivelsens rubrik B-ydelser)
 • Konto for eksport mv. (momsangivelsens rubrik C)
 • Angivelse af de samlede værdier ifølge konti for en afgiftsperiode og afslutning af konti.

Kravet om særlige konti kan opfyldes, hvis virksomheden kan specificere de oplysninger, der skal fremgå af de enkelte konti, i kraft af virksomhedens elektroniske programmer og koder. Se generelt om bogføring for moms i afsnit A.B.3.3.3.1 Generelt om regnskab.

Konto for indgående moms (købsmoms)

På købsmomskontoen føres momsen på indkøb af varer og ydelser til brug for virksomheden, i det omfang momsen på indkøbene kan medregnes til købsmomsen. Importmoms føres også på denne konto, i det omfang denne kan medregnes. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 3.

For investeringsgoder, der er omfattet af reguleringsforpligtelsen, skal der føres en særlig konto eller opgørelse. Reguleringsbeløb for investeringsgoder foretages som korrektion til de fradrag, der tidligere er foretaget på købsmomskontoen. Se ML §§ 43-44 og afsnit A.B.3.3.3.4 Opbevaring og lageropgørelse.

Konto for udgående moms (salgsmoms)

På kontoen for salgsmoms føres momsen af virksomhedens leverancer, der sælges af virksomheden. Moms af varer, der udtages til brug for virksomhedens indehaver, personale, repræsentation mv., skal også føres på denne konto.

På kontoen skal desuden føres:

 • Momsen ved fraførsel af varer fra et afgiftsoplag.
 • Betalingspligtige køb af guld
  • efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 4.
 • Betalingspligtige køb af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater
  •  efter ML § 46, stk. 1, nr. 6
 • Betalingspligtige køb af metalskrot
  •  efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 7.
 • Betalingspligtige køb af mobiltelefoner
  •  efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 8.
 • Betalingspligtige køb af integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter,
  •  efter ML § 46, stk. 1, nr. 9.
 • Betalingspligtige køb af spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere
  •  efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 10.
 • Betalingspligtige køb af gas og elektricitet
  • efter ML § 46, stk. 1, nr. 11.

Se momsbekendtgørelsens § 74 stk. 4. 

Konto for moms af varekøb fra udlandet

På kontoen for moms af varer fra udlandet (moms af EU-erhvervelser og moms af indføres af varer fra steder uden for EU) føres efter momsbekendtgørelsens § 74, stk. 5, momsen af:

 • Erhvervelser af varer fra andre EU-lande
 • Varer, der indføres hertil landet fra steder uden for EU. Se ML § 12 (importmoms). Importmomsen beregnes på grundlag af varernes afgiftsværdi, som er toldværdien tillagt told, importafgifter mv. samt forsendelses- og forsikringsomkostninger mv., der påløber indtil varernes bestemmelsessted i EU, når dette sted er kendt på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder. Importmomsen fremgår af de månedlige importspecifikationer.
 • Køb, hvor virksomheden er betalingspligtig for moms ved levering af varer i Danmark i form af
  • trekantshandel,
  • installation og montering, eller 
  • naturgas eller elektricitet,
 • fra en virksomhed etableret i udlandet, efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1-2 eller 5.

Konto for moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt

 kontoen for moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt anføres momsen af køb af ydelser fra udlandet, som virksomheden er betalingspligtig for. Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 3, og momsbekendtgørelsens § 74, stk. 6.

Konto for EU-erhvervelser af varer (momsangivelsens rubrik A-varer)

På konto for EU-erhvervelser af varer føres følgende:

 • Købsprisen uden moms for varer, som virksomheden erhverver fra andre EU-lande efter ML (momsloven) § 11.
  • herunder også varer, som virksomheden har modtaget fra andre EU-lande som led i trekantshandel,
  • og for hvilke virksomheden er betalingspligtig for moms efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1, jf. momsbekendtgørelsens § 108.
 • Værdien uden moms af udenlandske virksomheders fjernsalg her til landet.
  • Se momsbekendtgørelsens § 110.
 • Udenlandske virksomheders installation og montering af varer her i landet skal angives i rubrik A på momsangivelsen.
  •  Se momsbekendtgørelsens § 105, stk. 1.

Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 7.

Konto for køb af ydelser i andre EU-lande med omvendt betalingspligt (momsangivelsens rubrik A-ydelser)

På kontoen for køb af ydelser i andre EU-lande med omvendt betalingspligt føres købsprisen uden afgift for køb af ydelser fra andre EU-lande, som virksomheden er betalingspligtig for efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 3, når leveringsstedet er fastlagt efter ML (momsloven) § 16, stk. 1. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 8.

Konto for EU-leverancer af varer (momsangivelsens 2 rubrikker B-varer)

På konto for EU-leverancer af varer anføres salgsprisen for varer, der leveres til andre EU-lande, og som der ikke skal betales moms af. Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 1-4, og momsbekendtgørelsens § 74, stk. 9.

Olysningerne skal på momsangivelsen opdeles i leverancer 

 • med listeindberetning og
 • uden listeindberetning.

Se momsbekendtgørelsens § 77.

I momsangivelsens rubrik B-varer med EU-salgsangivelse (listeindberetning) anføres værdien uden moms af leverancer til registrerede købere i andre EU-lande. Se ML (momsloven) § 34, stk. 1-4.

I momsangivelsens rubrik B-varer uden EU-salgsangivelse (ingen listeindberetning) anføres værdien uden moms af:

 • Leverancer af nye transportmidler til ikke registrerede virksomheder og private forbrugere i andre EU-lande. Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 2.
 • Installation og montering i andre EU-lande. Se momsbekendtgørelsens § 104. 
 • Fjernsalg af varer til andre EU-lande. Se momsbekendtgørelsens § 109, stk. 2.

Konto for EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt (momsangivelsens rubrik B-ydelser)

På konto for EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt anføres salgsprisen for ydelser, der leveres til andre EU-lande, hvor modtageren er betalingspligtig for momsen af køb af ydelserne, når leveringsstedet er fastlagt efter ML (momsloven) § 16, stk. 1. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 10.

Konto for eksport mv. (momsangivelsens rubrik C)

Konto for eksport mv. oprettes af virksomheder, der har eksport til lande uden for EU eller andre leverancer, hvoraf der ikke skal beregnes moms.  

På kontoen føres salgsprisen for:

 • Leverancer, hvoraf der ikke skal betales moms efter ML § 14 (i de tilfælde hvor leveringsstedet ikke er her i landet), og hvortil virksomheden har anvendt varer og ydelser her i landet. Leverancerne vil omfatte varer, der ikke er befinder sig her i landet på leveringstidspunktet og som i nogle tilfælde aldrig har været her i landet, eksempelvis leverancer af varer fra virksomhedens udenlandske forretningssted. Der skal ses bort fra leverancer af varer efter ML § 14, nr. 2, 2. og 3. pkt. (installering og montering samt fjernsalg), hvis varerne forsendes eller transporteres til et andet EU-land (disse leverancer skal indberettes på momsangivelsens rubrik B, ikke EU-salgsangivelse).
 • Leverancer, hvoraf der ikke skal betales moms efter ML §§ 16-21 d, og hvortil virksomheden har anvendt varer og ydelser her i landet. Der skal ses bort fra leverancer af ydelser efter ML § 16, stk. 1, i de tilfælde, hvor en modtager i et andet EU-land er betalingspligtig for momsen af købet af ydelserne der (disse leverancer skal indberettes på momsangivelsens rubrik B, ydelser).
 • Leverancer, hvoraf der ikke skal betales moms efter ML § 34, stk. 1, nr. 5-19, samt stk. 3-4.
 • Leverancer, hvor modtageren er betalingspligtig for moms af købet efter ML § 46, stk. 1, nr. 4 og 6-11, dvs.
  • handel med guld, CO2-kvoter, CO2-kreditter, gas- og elektricitetscertifikater, metalskrot, mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er, bærbare computere, gas og el.

Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 11.

Angivelse af de samlede værdier ifølge konti for en afgiftsperiode og afslutning af konti

Momsangivelse af de samlede værdier ifølge fire centrale konti for en afgiftsperiode

På momsangivelsen skal for hver afgiftsperiode angives de samlede værdier i afgiftsperioden af følgende fire centrale konti: 

 • Konto for indgående afgift (købsmoms),
 • konto for udgående afgift (salgsmoms),
 • konto for afgift af varekøb fra udlandet (afgift af EU-erhvervelser af varer og afgift af indførsel af varer fra steder uden for EU), og
 • konto for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt.

Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 12.

Afslutning af konti

Momskontiene afsluttes ved hver momsperiodes udløb. Saldoen på

 • kontoen for købsmoms, saldoen på
 • kontoen for moms af varekøb fra udlandet samt saldoen på
 • kontoen for moms af køb af ydelser med omvendt betalingspligt,

overføres til konto for salgsmoms. Kontoen viser herefter det momsbeløb, som virksomheden skal indbetale til Skatteforvaltningen, eller det momsbeløb, som virksomheden skal have godtgjort. Se momsbekendtgørelsens § 76.

Ved indbetalingen til eller udbetalingen fra Skatteforvaltningen føres det betalte eller godtgjorte beløb på kontoen for salgsmomsen, der hermed udlignes.

I stedet for at overføre saldi fra de nævnte konti til kontoen for salgsmoms kan virksomheden oprette en konto for afregning med Skatteforvaltningen og overføre momsen hertil.

Momsregnskabet for en momsperiode skal være ført inden momsangivelsen indsendes. Skatteforvaltningen kan kræve, at virksomhedens bogføring efter en frist på mindst 14 dage skal være ajourført for momsperioder, hvor fristen for indsendelse af angivelsen er udløbet. Se momsbekendtgørelsens § 91, stk. 2.

Kravet om at virksomhedens regnskab skal indeholde særlige konti, svarende til momsangivelsens rubrikker, anses for opfyldt i det omfang virksomheden på Skatteforvaltningens anmodning kan fremskaffe og specificere de oplysninger, der skal fremgå af de særlige konti i kraft af virksomhedens elektroniske programmer og koder. Dvs. at det er tilstrækkeligt, at virksomhedens bogføringsprogram kan vise eller trække disse oplysninger. Det forudsætter, at der er kontrol- og revisionsspor, så de enkelte transaktioner til enhver tid kan følges. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.