Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.1.3.5.3 Spærring af konti og depoter

Indhold

Dette afsnit handler om mulighederne for at spærre konti og depoter i forbindelse med manglende identifikation af indehaveren heraf. Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Spærring af konto eller depot

Se SIL § 53.

Regel

Efter SIL § 53, stk. 1, kan Skatteforvaltningen bestemme, at der i en periode på 6 måneder ikke må foretages dispositioner over konti og depoter i tilfælde, hvor konto- eller depotføreren ikke har sikker viden om indehaverens identitet, før indehaveren har identificeret sig over for konto- eller depotføreren.

►Efter § 53, stk. 2, kan Skatteforvaltningen bestemme, at konti og depoter, hvis indehaver ikke har kunnet identificeres efter stk. 1 spærres i yderligere 6 måneder og derefter efter Skatteforvaltningens forudgående offentlige varsling i Statstidende med 12 måneders frist inddrages til fordel for statskassen, såfremt ingen berettiget indsigelse er fremkommet derimod inden fristens udløb.
Skatteforvaltningen kan dog under særlige omstændigheder undlade sådan inddragelse eller yde godtgørelse af allerede inddragne beløb.◄

►◄

Spærringen af konto og depot

Efter SIL § 53, stk. 1, kan Skatteforvaltningen bestemme, at der i en periode på 6 måneder ikke må foretages dispositioner over konti og depoter i tilfælde, hvor konto- eller depotføreren ikke har sikker viden om indehaverens identitet, før indehaveren har identificeret sig over for konto- eller depotføreren.

Bestemmelsen omfatter de situationer, hvor den indberetningspligtige ikke har sikker viden om konto- eller depothaverens identitet og bopælsadresse, f.eks. hvor kontohaveren er flyttet uden at oplyse sin nye adresse til den indberetningspligtige, eller hvor der er afgivet urigtige oplysninger om navn og dansk identifikationsnummer over for den indberetningspligtige.

Konti og depoter, hvis indehaver ikke har kunnet identificeres efter SIL § 53, stk. 1, kan efter Skatteforvaltningens nærmere bestemmelse spærres i yderligere 6 måneder og derefter efter Skatteforvaltningens forudgående offentlige varsling i Statstidende med 12 måneders frist inddrages til fordel for statskassen, hvis ingen berettiget indsigelse er fremkommet derimod inden fristens udløb. Se SIL § 53, stk. 2.

►◄Den samlede tid, processen vedrørende inddragelse af en konto eller et depot efter bestemmelsen i SIL § 53 kan tage, er dermed to år.

Skatteforvaltningen kan dog under særlige omstændigheder undlade sådan inddragelse eller yde godtgørelse af allerede inddragne beløb. Se SIL § 53, stk. 2, sidste punkt.

Af bemærkninger til lovbestemmelsen, jf. lovforslag nr. 14 af 5. oktober 2017, fremgår det, at der ikke under de gældende regler er udviklet en praksis for, hvad disse særlige omstændigheder er. Særlige omstændigheder kan imidlertid være situationer, hvor kontohaveren har været afskåret fra at reagere f.eks. pga. sygdom.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.