Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.1.3.5.2 Konsekvenser ved manglende identifikationsoplysninger

Indhold

Dette afsnit handler om, at konsekvenserne ved manglende identifikationsoplysninger. Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Konsekvenserne ved manglende identifikationsoplysninger.

Se SIL § 52, stk. 2.

Regel

I SIL § 52, stk. 2, er det fastsat, at hvis den der skal indberettes om, ikke giver de identifikationsoplysninger, der er krævet efter SIL § 52, stk. 1, eller regler udstedt i medfør af SIL § 52, stk. 3, indebærer det, at en given disposition ikke kan gennemføres, indtil det tidspunkt, hvor den indberetningspligtige får de nødvendige oplysninger.

.

►◄

Konsekvenserne ved manglende identifikationsoplysninger

I SIL § 52, stk. 2, er det fastsat, at hvis den der skal indberettes om, ikke giver de identifikationsoplysninger, der er krævet efter SIL § 52, stk. 1 eller regler udstedt i medfør af SIL § 52, stk. 3, indebærer det, at en given disposition ikke kan gennemføres, indtil det tidspunkt, hvor den indberetningspligtige får de nødvendige oplysninger.

Det drejer sig om følgende dispositioner, der således ikke kan gennemføres:

1. Erhvervelse af egne aktier m.v., hvorom der skal indberettes efter SIL § 28, må ikke foretages.

Baggrunden for bestemmelsen er et ønske om, at handlen ikke gennemføres, medmindre køberen af aktierne (det udstedende selskab) sættes i stand til at opfylde sin indberetningspligt.

2. En anmeldt fordring skal enten afvises, eller udlodningen af dividende skal tilbageholdes, hvis der skal indberettes om fordringshaveren efter SIL § 38.

3. En forsikrings- eller pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, II eller II A må ikke oprettes.

4. En opsparingsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I eller II A må ikke oprettes.

5. En konto, hvorom der skal indberettes efter SIL §§ 11 a eller 12, må ikke oprettes.

6. Et lån omfattet af SIL §§ 13 eller 15 må ikke etableres eller overtages.

7. Et depot omfattet af SIL §§ 14 eller 15 må ikke oprettes.

8. En finansiel konto, hvorom der skal indberettes efter regler udstedt i medfør af SIL § 22, må ikke oprettes.

SIL § 22 implementerer FATCA-aftalen med USA, OECD’s globale indberetningsstandard for indberetning og udveksling af kontooplysninger (Common Reporting Standard) og implementeringen heraf i EU-retten ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet.

Bestemmelsen i SIL § 52, stk. 2, nr. 8, er begrundet med, at Danmark er forpligtet til at foretage en effektiv gennemførelse af de pågældende internationale forpligtelser.

Når der efter danske regler stilles krav om afgivelse af identifikationsoplysninger, før konti og pensionsordninger, der skal indberettes om efter danske regler, oprettes, stilles der samme krav i forhold til finansielle konti, der skal indberettes om efter de internationale standarder.

9. Et depot, hvorom der skal indberettes efter SIL § 11 a, § 16, § 17, stk. 1 og 2, eller § 18, må ikke oprettes.

Efter denne bestemmelse må et depot, hvorom der skal indberettes efter SIL § 11 a (konti omfattet af aktiesparekontoloven), eller § 16 (udbytter af aktier optaget til handel på regulerede markeder), SIL § 17, stk. 1 og 2, (beholdninger af aktier) eller SIL § 18 (beholdninger af obligationer og aktier m.v. i finansielle selskaber, og investeringsbeviser samt renter og udbytter heraf) ikke oprettes.

Baggrunden for reglen er, at det er fundet inkonsekvent at stille krav om afgivelse af identifikationsoplysninger før åbning af en konto, men ikke før åbningen af et depot, hvorfor der også stilles krav identifikation ved depoter. Det er en forudsætning for oprettelsen af et depot, at der er oprettet en konto, hvor udbytter og renter kan indsættes. Ofte er kontoen og depotet i samme pengeinstitut, og dermed vil pengeinstituttet have fået oplysningerne i forbindelse med kontoåbningen. Der er dog intet til hinder for, at kontoen er i et pengeinstitut, mens depotet er i et andet.

Når der i bestemmelsen henvises til "aktier m.v." skal dette forstås som de papirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

10. En terminsrente eller renter, hvorom der skal indberettes efter SIL § 18, må ikke udbetales.

Bestemmelser i SIL § 52, stk. 2, sikrer, at de retsforhold, som udløser indberetningspligten, ikke vil kunne opstå, før den indberetningspligtige har de oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage indberetningen.

Hvis den indberetningspligtige ikke sikrer sig de nødvendige identifikationsoplysninger, men alligevel foretager en af de ovennævnte handlinger, betyder det ikke, at handlingen bliver civilretligt ugyldig.

Efter SIL § 59, stk. 1, nr. 1, vil den indberetningspligtige imidlertid kunne ifalde strafansvar, hvis der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Endvidere vil der efter SIL § 57, stk. 3, kunne pålægges pligt til at indhente de nødvendige identifikationsoplysninger eller lukke den pågældende konto eller depot m.v. inden for en vis frist og om pålæg af tvangsbøder, hvis dette ikke sker.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.