Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.9.9.1.3 Undtagelser

Indhold

Dette afsnit handler om undtagelserne til hovedreglen om fristen for Toldstyrelsen at meddele toldskyld.

Afsnittet indeholder:

  • Forlængelse af meddelelsesfristen
  • Suspension af meddelelsesfristen ved indgivelse af klage
  • Suspension af meddelelsesfristen i høringsperioden
  • Suspension af meddelelsesfristen ved genindførsel af toldskyld

Bemærk

At meddelelsesfristen suspenderes betyder, at fristen midlertidigt sættes i bero. Fristen stopper med at løbe ved suspensionens indtræden og løber videre, når suspensionsperioden er udløbet.

Forlængelse af meddelelsesfristen

Toldstyrelsens frist for at meddele krav på toldskyld overfor debitor forlænges til 10 år, hvis toldskylden er opstået på grund af en handling, der på det tidspunkt, hvor den blev begået, kunne give anledning til strafferetlig forfølgning. Se EUTK art. 103, stk. 2 og TDL § 30 b.

Ved handling forstås også en undladelse, fx en undladelse til at angive varer.

Det er ikke et krav, at der rejses eller gennemføres en straffesag, for at kunne anvende denne fravigelse fra hovedreglen.

Suspension af meddelelsesfristen ved indgivelse af klage

Hvis debitor indgiver en klage efter EUTK art. 44, over Toldstyrelsens afgørelse om toldskyld, suspenderes meddelelsesfristen fra den dato, hvor klagen indgives, og indtil klageproceduren er afsluttet. Se EUTK art. 103, stk. 3, litra a.

Suspension af meddelelsesfristen er betinget af, at klagen indgives inden meddelelsesfristens udløb.

Såvel den 3-årige meddelelsesfrist (i EUTK art. 103, stk. 1) som den 10-årige meddelelsesfrist (i EUTK art. 103, stk. 2) kan suspenderes efter denne regel.

Suspension i klageperioden kan (også) anvendes i en sag, hvor meddelelsesfristen tidligere er suspenderet i høringsperioden; fx kan meddelelsesfristen i første omgang suspenderes i høringsperioden, og så igen ved indgivelse af klage.

Se også

Se afsnit A.A.7.4.9.3 Klagevejledning - Told for klagevejledning.

Se afsnit A.A.10 Klage og domstolsprøvelse for mere om klage og domstolsprøvelse.

Suspension af meddelelsesfristen i høringsperioden

Toldstyrelsens frist at meddele krav på toldskyld overfor debitor suspenderes fra den dato forslag til afgørelse om toldskyld er modtaget af debitor og indtil udløbet af høringsfristen. Se EUTK art. 103, stk. 3, litra b. Se også afsnit A.A.7.4.5.3 Høring - Told om høringsfristens længde.

Suspension af meddelelsesfristen er betinget af, at forslag til afgørelse om toldskyld er meddelt og modtaget af debitor inden meddelelsesfristens udløb.

Såvel den 3-årige meddelelsesfrist (i EUTK art. 103, stk. 1) som den 10-årige meddelelsesfrist (i EUTK art. 103, stk. 2) kan suspenderes efter denne regel.

Suspension af meddelelsesfristen ved genindførsel af toldskyld

Hvis der genindføres en toldskyld i medfør af EUTK art. 116, stk. 7, suspenderes meddelelsesfristen fra den dato, ansøgningen om godtgørelse eller fritagelse blev indgivet efter EUTK art. 121 og indtil den dato, der træffes afgørelse. Se EUTK art. 103, stk. 4.

Såvel den 3-årige meddelelsesfrist (i EUTK art. 103, stk. 1) som den 10-årige meddelelsesfrist (i EUTK art. 103, stk. 2) kan suspenderes efter denne regel.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.