Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.8.2.2.2.3 Formueretlig forældelse

Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan ekstraordinære genoptagelser begrænses af en 10-årig forældelsesfrist for det krav, der opstår som en følge af genoptagelsen. Den 10-årige forældelsesfrist er beskrevet i A.A.9 Forældelse af fordringer om forældelse af skattekrav.

Afsnittet indeholder:

  • 10-års fristen for krav afledt af en ekstraordinær ændring
  • Beregning af 10-års fristen for Skatteforvaltningen
  • Beregning af 10-års fristen for borgerne
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

10-års fristen for krav afledt af en ekstraordinær ændring

Muligheden for at gennemføre ekstraordinære genoptagelser af indkomst- og ejendomsværdiskat er betinget af, at betingelserne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27 er opfyldt.

Derudover er det en betingelse, at det afledte krav, der opstår som følge af genoptagelsen, ikke er forældet efter 10-års fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 4. Se SKM2016.183.LSR.

Dette gælder uanset om det afledte krav er en følge af en ansættelsesændring på Skatteforvaltningens initiativ eller er en følge af, at en borger har anmodet om genoptagelse.

Beregningen af 10-års fristen er derimod forskellig alt efter, om der er tale om Skatteforvaltningens krav mod en borger eller om en borgers krav mod Skatteforvaltningen.

Beregning af 10-års fristen for Skatteforvaltningen

For Skatteforvaltningens krav mod en borger, som følge af, at Skatteforvaltningen ekstraordinært har forhøjet en ansættelse, gælder, at 10-års fristen for det afledte krav regnes fra det sædvanlige forfaldstidspunkt for betaling af skat for det pågældende indkomstår, med tillæg af løbedage.

10-års fristen kan ikke suspenderes, men bliver afbrudt ved Skatteforvaltningens varsling af forslaget til ansættelsesændring. Når sådan varsling er sket inden udløbet af 10-års fristen, indtræder forældelse af det afledte krav tidligst et år efter, at Skatteforvaltningen har givet meddelelse om afgørelsen om ansættelsesændring. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 2.

Se også

Se også

Beregning af 10-års fristen for borgerne

Når en borger beder om ekstraordinær genoptagelse, er udgangspunktet, at 10-års fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 4, for det afledte krav løber fra det tidspunkt, hvor skatten er endelig opgjort og indbetalt til Skatteforvaltningen.

Betingelsen om, at skatten skal være endelig opgjort får især betydning for tilbagebetaling af skat, der er foreløbigt indbetalt til Skatteforvaltningen i tilknytning til den oprindelige ansættelse for det pågældende indkomstår. Forfaldstidspunktet for 10-års fristen for tilbagebetaling af skat indtræder tidligst på det seneste tidspunkt for udbetaling af overskydende skat for det pågældende indkomstår.

Er der derimod tale om skat, der er indbetalt efter den seneste dato for udbetaling af overskydende skat, løber 10-års fristen for et krav fra det tidspunkt, hvor skatten er indbetalt til Skatteforvaltningen.

10-års fristen kan ikke suspenderes, men bliver afbrudt ved indgivelse af anmodning om ekstraordinær genoptagelse. Når en anmodning er indgivet, indtræder forældelse tidligst et år efter, at Skatteforvaltningen har givet meddelelse om afgørelsen i genoptagelsessagen. Se FORÆL § 21, stk. 2, og SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 2.

Hvis Skatteforvaltningen efter underkendelse af hidtidig praksis udsender en genoptagelsesmeddelelse, regnes den 10-årige forældelsesfrist, for krav på tilbagebetaling af skat, fra tidspunktet for den underkendende afgørelse, således at der ikke indtræder forældelse, hvis anmodningen om genoptagelse i øvrigt fremsættes rettidigt. Se A.A.8.2.2.1.2.7 Underkendelse af hidtidig praksis.

Se også

Se også

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

 SKM2016.183.LSR

Afslag på genoptagelse, da det afledte krav var forældet, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 4.

Andet

SKM2015.607.SKAT

Forældelse af skattekrav

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.