Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.8.2.2.1.2.4 Ændringer som følge af udenlandske myndigheders afgørelser

Indhold

Dette afsnit handler om ekstraordinær ansættelsesændring, når en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, som anerkendes af Skatteforvaltningen, og som har betydning for den danske beskatning. Reglen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 4, har betydning både for ændringer på Skatteforvaltningens initiativ og for genoptagelse efter anmodning fra en borger.

Afsnittet indeholder:

  • Reglens overordnede anvendelsesområde
  • Særligt om "dobbelt ikke beskatning"
  • Særligt om udenlandske skattemyndigheders TP-reguleringer.

Reglens overordnede anvendelsesområde

Ændring af en dansk skatteansættelse kan foretages, hvis ændringen er en direkte følge af, at en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der har betydning for den danske beskatning. Det er en betingelse for anvendelsen af SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 4, at Skatteforvaltningen har anerkendt den udenlandske skattemyndigheds afgørelse.

Reglen sikrer, at en borger i dobbeltbeskatningssituationer kan få ændret skatteansættelsen efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, uden at det er nødvendigt at gennemføre en tidskrævende gensidig aftaleprocedure alene med det formål at skabe grundlag for fristgennembrud. Se om Mutual Agreement Procedure (MAP) C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure).

Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse vedrørende moms og afgifter.

På samme måde som vedrørende de øvrige fristgennembrudsgrunde i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, er det en betingelse at reaktionsfristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 2, er overholdt, og det afledte krav ikke er forældet efter 10-års fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 4. Vedrørende samtlige fristgennembrudsgrunde i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, gælder endvidere, at hvis der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse, kan ansættelsen kun ændres angående det spørgsmål, der har været årsag til genoptagelsen. Den ekstraordinære genoptagelse åbner ikke mulighed for andre ændringer i ansættelsen.

Eksempel

Sagen angik, om sagsøgeren var berettiget til at få ekstraordinær genoptagelse af sin skatteansættelse for indkomståret 2011. Retten fandt ikke, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 4, eller SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 8, var til stede. Retten fandt desuden, at sagsøgeren ikke havde overholdt 6-måneders fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 2, ligesom der ikke var grundlag for at meddele dispensation. Se SKM2019.654.BR.

Se også

Se også afsnit

  • A.A.8.2.2.2.4 om reaktionsfristen
  • A.A.8.2.2.1.3 om forældelse.

Særligt om "dobbelt ikke beskatning"

Hvis Skatteforvaltningen konstaterer, at en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der medfører "dobbelt ikke beskatning", kan Skatteforvaltningen foretage ansættelse efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, forudsat beskatningen har intern hjemmel i Danmark. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 4.

Eksempel

Skatteforvaltningen kan ændre ansættelsen for et dansk selskab, som er sambeskattet med et datterselskab i USA og har fået credit for datterselskabets betalte skatter i USA, hvis de amerikanske skatter senere tilbagebetales som følge af amerikanske carry back regler.

Særligt om udenlandske skattemyndigheders TP-reguleringer

SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 4, medfører, at en skattepligtig til Danmark uafhængigt af den ordinære ansættelsesfrist kan få nedsat sin danske ansættelse som følge af en udenlandsk skattemyndigheds TP-regulering vedrørende en kontrolleret transaktion. Nedsættelse er dog betinget af, at Skatteforvaltningen er enig med den udenlandske skattemyndighed i, at forhøjelsen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Bestemmelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 4, kan ligeledes anvendes, hvis en udenlandsk skattemyndighed har foretaget en nedsættelse, således at en kontrolleret transaktion reguleres til armslængde vilkår. Her kan Skatteforvaltningen også efter udløbet af fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 5, foretage en tilsvarende TP-forhøjelse i Danmark, forudsat Skatteforvaltningen er enig med den udenlandske skattemyndighed. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.