Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.8.2.2.1.2.3 Ændringer i køber/sælger situationer

Indhold

Dette afsnit handler om ekstraordinær ansættelsesændring hos en part i en overdragelsesaftale, når Skatteforvaltningen i henhold til LL § 12 B, EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4, stk. 6, eller AL (afskrivningsloven) § 45, stk. 3, har foretaget en ændring af afskrivningsgrundlag eller overdragelsessum hos en anden part i aftalen. Reglen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 3, har betydning både for ændringer på Skatteforvaltningens initiativ og for genoptagelser efter anmodning fra en borger.

Afsnittet indeholder:

  • Reglens anvendelsesområde
  • Konsekvenser af primær ændring
  • Konsekvenser af klagemyndigheds ændring
  • Kompetencekonflikt mellem klagemyndighed og Skatteforvaltningen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Reglens anvendelsesområde

Reglen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 3, handler først og fremmest om rene konsekvensændringer for parterne i en overdragelsesaftale, når en sælgers eller købers ansættelse af overdragelsessummen/afskrivningsgrundlaget for et aktiv er ændret på grundlag af reglerne i, EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4, stk. 6, eller AL (afskrivningsloven) § 45, stk. 3.

Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse vedrørende moms og afgifter.

På samme måde som vedrørende de øvrige fristgennembrudsgrunde i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, er det en betingelse at reaktionsfristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 2, er overholdt, og det afledte krav ikke er forældet efter 10-års fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 4. Vedrørende samtlige fristgennembrudsgrunde i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, gælder endvidere, at hvis der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse, kan ansættelsen kun ændres angående det spørgsmål, der har været årsag til genoptagelsen. Den ekstraordinære genoptagelse åbner ikke mulighed for andre ændringer i ansættelsen.

Se også

Se også afsnit

  • A.A.8.2.2.1.4. om reaktionsfristen.
  • A.A.8.2.2.1.3 om forældelse.

Konsekvenser af primær ændring

Det er en betingelse, at den primære ansættelsesændring, dvs. den ændring af køber eller sælger, der giver anledning til en konsekvensændring, er sket inden for den ordinære ansættelsesfrist i SFL (skatteforvaltningsloven) § 26. Konsekvensændringen af købers eller sælgers ansættelse kan herefter ske efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, forudsat reaktionsfristen er overholdt. Se A.A.8.2.2.1.4 Reaktionsfristen - 6 måneder.

Konsekvenser af klagemyndigheds ændring

Reglen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 3, finder endvidere anvendelse i tilfælde, hvor fx kun sælger har klaget over ansættelsen af overdragelsessummen, og hvor klagemyndigheden giver sælger medhold på et tidspunkt, der ligger efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist. Der kan i givet fald ske en bebyrdende konsekvensændring af købers ansættelse, forudsat ændringen varsles inden udløbet af reaktionsfristen og forudsat skattekravet mod køber ikke er forældet efter de formueretlige forældelsesfrister. Se A.A.9 Forældelse af fordringer.

Det er også i disse klagesituationer en betingelse for anvendelse af SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 3, at den primære ændring er sket inden udløbet af den ordinære ansættelsesfrist.

Eksempel: Den primære ændring ikke sket inden udløbet af den ordinære ansættelsesfrist

Et selskabs faste ejendom blev anset for overdraget til hovedaktionæren til underpris. Selskabet blev beskattet af differencen som maskeret udlodning inden udløbet af den ordinære ansættelsesfrist. Derimod blev den korresponderende forhøjelse af hovedaktionæren tilsidesat som ugyldig, fordi den først blev foretaget efter den ordinære ansættelsesfrist. Som følge heraf var der ikke grundlag for at konsekvensændre hovedaktionæren, efter at selskabets klagesag var afgjort i Landsskatteretten. Se SKM2006.797.LSR.

Kompetencekonflikt mellem klagemyndighed og Skatteforvaltningen

Når en klageinstans har truffet afgørelse vedrørende fx en sælger, og købers ansættelse ikke har været påklaget til samme klagemyndighed, kan en bebyrdende konsekvensændring af købers ansættelse ikke foretages af Skatteforvaltningen, hvis en klageinstans tidligere i forløbet har taget stilling til spørgsmålet. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 14, stk. 1, nr. 2. Den tidligere klagemyndighed, f.eks. et skatteankenævn, har heller ikke kompetence til at ændre købers ansættelse af egen drift. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 g.

Er der tale om en begunstigende konsekvensændring af køber, betyder reglen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 3, at der ikke er noget kompetenceproblem for Skatteforvaltningen, hvis køberen selv beder om og er enig i ændringen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

 Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2006.797.LSR

Ikke konsekvensændring af køber, fordi den primære ansættelse ikke var foretaget inden ordinær ansættelsesfrist.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.