Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.7.4.7.1 Begrundelse - Told

Indhold

Dette afsnit handler om kravene til begrundelse af Toldstyrelsens afgørelser i henhold til EUTK

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Indledning
 • Hovedregel - begrundelse
 • Undtagelse - fuldt medhold
 • Krav til en begrundelses indhold

Se også A.A.7.4.7 Begrundelse.

Lovgrundlag

EUTK art. 22 og art. 29.

GF art. 8. FVL § 24 og § 36.

Indledning

Hvis Toldstyrelsen vil træffe en afgørelse, der kan få negative følger for en borger/virksomhed, skal der, inden der træffes afgørelse, sendes et begrundet forslag. Se EUTK art. 22, stk. 6, og art. 29 samt FVL § 24.

Forslaget skal:

 • Indeholde en henvisning til de dokumenter og oplysninger, som Toldstyrelsen vil basere afgørelsen på.
 • Angive fristen for at komme med indsigelser mod forslaget
 • Indeholde en henvisning til personens ret til indsigt i de dokumenter og oplysninger, som Toldstyrelsen vil basere sin afgørelse på.

Se GF art. 8, stk. 1.

Efter udløbet af høringsfristen, sendes en begrundet afgørelse med klageadgang i henhold til EUTK art. 44. Se EUTK art. 22, stk. 7, og EUTK art. 29.

Hovedregel - begrundelse

En afgørelse skal begrundes.

En begrundelse skal angive hvilke retsregler og hvilke faktiske omstændigheder en afgørelses resultat støttes på.

Se EUTK art. 22, stk. 7, og EUTK art. 29 samt FVL § 24, der udfylder EUTK.

Undtagelse - fuldt medhold

Hvis afgørelsen giver parten fuldt medhold, behøver den ikke være begrundet. Se EUTK art. 22, stk. 7, modsætningsvis.

Se A.A.7.4.5.3 Høring - Told.

Krav til en begrundelses indhold

En begrundelse skal fremstå som en dækkende og korrekt forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold. En afgørelses begrundelse har blandt andet betydning for partens overvejelse af klage, partens accept af den trufne afgørelse samt underordnede myndigheders administration og bidrag til praksisdannelsen.

Kravene til begrundelse fremgår af GF art. 8, stk. 1, se ovenfor, der udfyldes af de krav til begrundelse, der fremgår af FVL § 24.

En begrundelse for en afgørelse skal i henhold til FVL § 24 indeholde følgende:

 • Henvisning til de retsregler der ligger til grund for afgørelsen. Se FVL § 24, stk. 1, 1. pkt.
 • De hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelse, hvis der er udøvet et administrativt skøn. Se FVL § 24, stk. 1, 2. pkt.
 • Om fornødent en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Se FVL § 24, stk. 2.

Se også A.A.7.4.7 Begrundelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.