Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.15.2 Sager om tilbagebetaling under 25.000 kr.

Indhold

Dette afsnit handler om forenklet tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede skatter og afgifter for krav på under 25.000 kr.

Afsnittet indeholder:

  • Tilbagebetaling uden reduktion
  • Hvordan opgøres kravet.

Tilbagebetaling uden reduktion

Det er en almindelig forudsætning for tilbagebetaling, at virksomheden opgør og dokumenterer tilbagebetalingskravet.

I sager om tilbagebetaling af ulovligt opkrævede skatter og afgifter, der vedrører beløb under 25.000 kr., sker der tilbagebetaling af det fulde beløb uden nogen analyse af, om kravet skal reduceres som følge af, at der er sket overvæltning til næste omsætningsled. Skatteforvaltningen kan ikke kræve reduktion af kravet i disse sager med henvisning til, at der er sket overvæltning. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 c, stk. 1.

Se om baggrund og anvendelsesområde for SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 c i afsnit A.A.15.1 Generelt om den forenklede procedure.

Hvordan opgøres kravet

Det er nettobeløbet af tilbagebetalingskravet, der er afgørende for, om beløbsgrænsen på under 25.000 kr. er nået. Hvis en afgørelse om, at opkrævning af en afgift er sket med urette, indebærer, at en anden afgift skal betales eller forhøjes, er det nettobeløbet, der er afgørende for, om beløbsgrænsen er nået. Dette er den lempeligste ordning for virksomhederne. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 c, stk. 3.

Ændringer i den skattepligtige indkomst som følge af tilbagebetaling af en uretmæssigt opkrævet afgift indgår ikke ved afgørelsen af, om beløbsgrænsen på 25.000 kr. er nået. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 c, stk. 4.

Eksempel på nettobeløb

Hvis der træffes afgørelse om, at der ikke skulle have været opkrævet moms af en given ydelse, vil ydelsen i stedet kunne være lønsumsafgiftspligtig. Nettobeløbet bliver her afgørende for, om virksomheden er under eller over beløbsgrænsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.