Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.15.3 Sager om tilbagebetaling fra 25.000 kr. til 500.000 kr.

Indhold

Dette afsnit handler om forenklet tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede skatter og afgifter for krav mellem 25.000 kr. op til 500.000 kr.

Afsnittet indeholder:

  • Mulighed for anvendelse af tabsprocent
  • Hvordan opgøres tilbagebetalingskravet - fastsættelse af tabsprocent
  • Den bindende virkning af en afgørelse med tabsprocent.

Mulighed for anvendelse af tabsprocent

I sager om tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede skatter og afgifter, der vedrører beløb mellem 25.000 kr. og 500.000 kr, og hvor Skatteforvaltningen gør gældende, at tilbagebetalingskravet skal reduceres under henvisning til, at der er sket overvæltning, kan tilbagebetaling ske på baggrund af en tabsprocent. Den del af beløbet, der ligger under 25.000 kr. tilbagebetales uden afkortning. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 c, stk. 2.

Det er en almindelig forudsætning for tilbagebetaling, at virksomheden opgør og dokumenterer tilbagebetalingskravet.

Opgørelse af kravet ud fra en opgjort tabsprocent er valgfri for virksomheden og kræver en anmodning. Virksomheden har altid ret til en konkret, individuel vurdering af tilbagebetalingskravet efter de almindelige regler, hvis den ikke anmoder om den forenklede procedure. Se herom afsnit A.A.15.1 Generelt om den forenklede procedure

Tabsprocenten skal fremgå af den genoptagelsesmeddelelse, som Skatteministeriet udsender som styresignal.

Muligheden for at vælge den skematiske fastsatte tabsprocent tilsigter som udgangspunkt at omfatte alle sagskomplekser vedrørende virksomhedens økonomiske tab. Det fremgår af bemærkningerne til SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 c, at det ikke kan udelukkes, at der kan være sagskomplekser, hvor kompleksiteten er for stor til, at det er muligt at indarbejdet et velfunderet skøn over tabsprocenter uden at indhente oplysninger i den konkrete sag. Der kan evt. også være tale om, at virksomheden er så speciel, at man ikke kan tale om en branche, eller at der er så få virksomheder, at Skatteforvaltningen ikke har et grundlag for at fastsætte en tabsprocent.

Hvis en afgørelse om, at opkrævning af en afgift er sket med urette, indebærer, at en anden afgift skal betales eller forhøjes, er nettobeløbet afgørende for, om beløbsgrænserne på 25.000 kr. og/eller 500.000 kr. er nået. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 c, stk. 3.

Ændringer i den skattepligtige indkomst som følge af tilbagebetaling af en uretmæssigt opkrævet afgift indgår ikke ved opgørelsen af, om beløbsgrænserne i stk. 1 og 2, er opfyldt. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 c, stk. 4.

Hvordan opgøres tilbagebetalingskravet - fastsættelse af tabsprocent

Hvis virksomheden har anmodet om at anvende den skematiske tabsprocent, tilbagebetales den del af beløbet, der ligger under 25.000 kr., uden nogen form for afkortning af beløbet. Den resterende del af kravet opgøres ud fra en opgjort tabsprocent på baggrund af forholdene i den pågældende branche.

Tabsprocenten skal være baseret på oplysninger indhentet fra brancheorganisationer, Konkurrencestyrelsen med videre. Det er hensigten, at Skatteforvaltningens udspil vedrørende tabsprocenten skal afgives, uden at der i den enkelte sag skal indhentes oplysninger om markeds- og konkurrenceforhold fra den enkelte virksomhed.

Tabsprocenten skal fremgå af den genoptagelsesmeddelelse, som Skatteministeriet udsender som styresignal.

Hvis virksomheden accepterer Skatteforvaltningens skøn over virksomhedens reelle økonomiske tab, skal der ikke ske yderligere økonomisk analyse i den konkrete sag.

Den bindende virkning af en afgørelse om tabsprocent

Hvis Skatteforvaltningen har truffet afgørelse om tilbagebetaling ved anvendelse af en skematisk opgjort tabsprocent, er afgørelsen bindende for både skattemyndighederne og virksomheden. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 c, stk. 6.

Der kan opstå situationer, hvor én virksomhed vælger  at få tilbagebetaling på grundlag af den af Skatteforvaltningen fastsatte skematiske tabsprocent, og en anden virksomhed i samme situation vælger tilbagebetaling på grundlag af en konkret, individuel vurdering. Hvis den virksomhed, der har valgt tilbagebetaling ud fra en konkret og individuel vurdering påklager afgørelsen til domstolene og herved opnår tilbagebetaling med en højere tabsprocent, kan den virksomhed, der har valgt at få sin genoptagelsessag afgjort efter den forenklede procedure, ikke få sin sag genoptaget.

Tilsvarende gælder, hvis virksomheden har fået tilbagebetaling med en skematisk tabsprocent, der er højere end den, der bliver udfaldet i sagen med den konkrete prøvelse. Her vil Skatteforvaltningen ikke kunne genoptage de sager, der er afgjort efter den skematiske model. Det gælder med andre ord begge veje, at en afgørelse efter det forenklede regelsæt i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 c, er bindende.

At afgørelsen er bindende for virksomheden og Skatteforvaltningen er begrundet i, at formålet med den forenklede tabsopgørelse er at spare ressourcer hos såvel Skatteforvaltningen som virksomhederne. Da virksomheden selv har valgt, at den forenklede metode skal anvendes, er det anset for rimeligt, at valget er bindende.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.