Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.13.7 Udtalelse fra den administrative myndighed

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om udtalelse om graden af medhold fra den instans, der træffer afgørelse i klagesagen. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 56.

Afsnittet indeholder:

  • Udtalelse om medholdsgraden fra klageinstansen 
  • Vurdering af medholdsgraden 
  • Afvises en klagesag 
  • Udtalelsen om medholdsgraden skal være begrundet
  • Delegation af kompetencen til sekretariatet 
  • Udtalelsen er vejledende. 

Udtalelse om medholdsgraden fra klageinstansen

Den administrative klageinstans skal i sin afgørelse afgive en udtalelse til den skatte- eller afgiftspligtige om, hvorvidt denne må anses for at have tabt sagen, fået medhold i mindre grad, fået medhold i overvejende grad eller fået fuldt medhold.

Vurdering af medholdsgraden

Vurderingen af medholdsgraden sker på baggrund af en vurdering af udfaldet af de spørgsmål, som har været forelagt den pågældende instans.

Afvises en klagesag

Hvis en sag afvises enten som følge af overskridelse af tidsfrist eller som følge af manglende begrundelse, skal der ikke afgives en udtalelse.

Udtalelsen om medholdsgraden skal være begrundet

Stadfæstes en afgørelse fra tidligere instans, kan begrundelse være summarisk.

Vindes en sag på alle punkter af den skatte- eller afgiftspligtige, kan begrundelsen være summarisk.

Delegation af kompetencen til sekretariatet 

Når en sag afgøres af Skatterådet kan udtalelsen afgives af Skatteforvaltningen som sekretariat for Skatterådet. Tilsvarende når en sag afgøres af Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn eller Landsskatteretten, kan udtalelsen afgives af Skatteankestyrelsen, herunder som sekretariat for skatteankenævnet eller Landsskatteretten, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 56, stk. 2.  

Udtalelsen er vejledende

Udtalelsen fra den administrative klageinstans indgår i Skattestyrelsens vurdering af graden af medhold.

Udtalelsen fra den administrative klageinstans er dog kun vejledende.

Skattestyrelsen følger den vejledende udtalelse, når man er enig i vurderingen af medholdsgraden.

Supplerende oplysninger fra den administrative klageinstans

Skattestyrelsen kan til brug for stillingtagen til graden af medhold indhente supplerende oplysninger fra den administrative klageinstans, der har afgivet den vejledende udtalelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.