Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.13.2 Omkostningsgodtgørelsens størrelse

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for omkostningsgodtgørelsens størrelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 52.

Afsnittet indeholder:

 • Omkostningsgodtgørelse med 50 procent 
 • Omkostningsgodtgørelse med 100 procent 
 • Omkostningsgodtgørelse når Skatteforvaltningen eller Skatteministeriet går videre med sagen 
 • Omkostningsgodtgørelse i acontosager 

Omkostningsgodtgørelse med 50 procent

Der ydes 50 procent omkostningsgodtgørelse for udgifterne til sagkyndig bistand mv. til den godtgørelsesberettigede, når klager

 • ikke får medhold i sagen, eller
 • opnår medhold i mindre grad dvs. 50 procent og derunder i forhold til den nedlagte påstand.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 52, stk. 1, 1. pkt.

Omkostningsgodtgørelse med 100 procent

Der ydes 100 procent omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand mv.:

 • Når klager får fuldt medhold.
 • Når klager får medhold i overvejende grad, dvs. medhold med mere end 50 procent i forhold til den nedlagte påstand i sagen. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 52, stk. 1, 2. pkt.
 • I syns- og skønssager (isoleret bevisoptagelse), hvor Skatteankestyrelsen eller Skatteforvaltningen har givet forhåndstilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 52, stk. 4.

Omkostningsgodtgørelse når Skatteforvaltningen eller Skatteministeriet går videre med en sag

Der ydes 100 procent omkostningsgodtgørelse uanset medholdgraden ved den pågældende instans, når Skatteforvaltningen eller Skatteministeriet går videre med en sag. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 52, stk. 2.

Det sker ved

 • at Skatteforvaltningen forelægger en afgørelse fra et skatteankenævn for Skatterådet til ændring. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 2, stk. 3, eller
 • at Skatteministeriet
  • indbringer en skatterådsafgørelse for Landsskatteretten. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 40, stk. 1, eller
  • indbringer et spørgsmål afgjort af Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten for domstolene. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 49, eller
  • anker en dom til en højere instans.

Omkostningsgodtgørelse med 100 procent ydes kun til dækning af de udgifter til sagkyndig bistand m.v., som klager afholder ved den højere instans, hvor Skatteforvaltningen eller Skatteministeriet har indbragt sagen til prøvelse.

Det er en betingelse, at regningen skal betales eller er betalt. Dette følger af SFL (skatteforvaltningsloven) § 52, stk. 2. Se. A.A.13.4 Godtgørelsesberettigede udgifter under afsnittet "Skal betale eller har betalt".

Se også afsnit A.A.13.6 Vurdering af graden af medhold. under Viderefører myndighederne en sag.

Eksempel

Hvis Skatteministeriet fx indbringer en afgørelse fra Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten for byretten, ydes der 100 procent omkostningsgodtgørelse til den godtgørelsesberettigede for udgifterne til sagkyndig bistand m.v., uanset udfaldet i forbindelse med sagen for byretten. Anker den godtgørelsesberettigede derefter byretsdommen til landsretten, er det udfaldet, dvs. medholdsgraden i landsretsdommen, der er afgørende for, om der ydes 100 procent eller 50 procent omkostningsgodtgørelse.

Omkostningsgodtgørelse i acontosager

Udbetales der omkostningsgodtgørelse i en sag, som endnu ikke er afsluttet, ydes godtgørelsen aconto med forbehold for eventuel tilbagebetaling hos den godtgørelsesberettigede eller den sagkyndige. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 52 a. Acontogodtgørelsen udgør som hovedregel 50 procent. Der udbetales dog 100 procent i acontogodtgørelse, når Skatteforvaltningen eller Skatteministeriet går videre med en sag som beskrevet ovenfor og i syns- og skønssager, hvor der er givet forhåndstilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 52, stk. 3 og 4.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.