Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.13.15 Indberetning af tredjemandstilskud

Indhold

Dette afsnit handler om de skattemæssige regler i tilfælde af, at der er givet beløb til dækning af udgifter til sagkyndig bistand mv.

Afsnittet indeholder:

  • Tilskud til dækning af udgifter til sagkyndig bistand mv. 
  • Indberetning af tilskud 
  • Blanket til indberetning af tilskud fra tredjemand
  • Kontrol 
  • Manglende indberetning 
  • Skattemæssig behandling 
  • Kreditnota 

Tilskud til dækning af udgifter til sagkyndig bistand mv.

Alle fysiske og juridiske personer, almennyttige fonde, sammenslutninger, faglige foreninger og interesseorganisationer samt arbejdsgivere m.v. kan som udgangspunkt yde et skattefrit tilskud til den godtgørelsesberettigede til dækning af dennes udgifter til sagkyndig bistand m.v. Se LL (ligningsloven) § 7 Q, stk. 1, nr. 2.

Bestemmelsen skal ses i lyset af, at det ikke er fundet muligt at opstille klare kriterier, der generelt gør det muligt at yde et forhøjet tilskud til skatte- eller afgiftspligtige, der fører principielle sager.

Indberetning af tilskud

Fysiske og juridiske personer, som har givet et beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v., skal underrette Skatteforvaltningen om beløbets størrelse og modtagerens identitet. Se skatteindberetningslovens § 39 og § 47.

Se afsnit A.B.1.2.8.2 Indberetningspligt om udgifter til sagkyndig bistand og A.B.1.3.1 Pligt til at indberette oplysninger.

Blanket til indberetning af tilskud fra tredjemand

Skattestyrelsens blanket 03.064 anvendes af tredjemand, når beløbet ydes til at oplyse beløbets størrelse og modtagerens identitet.

Kontrol

I forbindelse med indkomstkontrollen må det påses, at der ikke ydes et større tilskud fra tredjemand end de samlede godtgørelsesberettigede udgifter, som den skatte- eller afgiftspligtige har afholdt med fradrag af godtgjorte udgifter.

Manglende indberetning

Den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed undlader at opfylde indberetningspligten, kan straffes med bøde. Se afsnit A.B.1.4 Straffebestemmelser om straffebestemmelser.

Se skatteindberetningslovens § 59.

Skattemæssig behandling

Se nærmere om betingelserne for skattefrihed i afsnit C.A.2.5.2.18 LL § 7 Q - Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager Omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager og C.C.2.2.2.16 Udgifter til sagkyndig bistand mv. i skattesager Selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager. Her beskrives også de særlige regler for selskaber.

Kreditnota

En kreditnota anses ikke for at være et skattefrit tilskud.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.