Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.12.2 Tilbagebetaling som følge af afgørelse

Indhold

Dette afsnit handler om tilbagebetaling fra Skatteforvaltningen i forbindelse med medhold.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Tilbagebetaling som følge af dom eller forlig ved domstolene
  • Tilbagebetaling som følge af afgørelse fra de administrative klageinstanser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit A.A.10 Klage og domstolsprøvelse om klagestruktur, klagebehandling og domstolsprøvelse.

Regel

Hvis en borger eller virksomhed får medhold ved domstolene eller ved en administrativ afgørelse, skal ansættelsen ændres, uanset om afgørelsen indbringes for domstolene og/eller administrative klageinstanser.

Krav på tilbagebetaling af skat, told, moms og afgifter er omfattet af reglen.

Hvis Skatteforvaltningen har tabt en sag og indbringer den for domstolene, skal der kun ske nedsættelse for så vidt angår de indkomstår eller perioder, der udgør sagens genstand.

Indbringelse for domstolene er udtryk for, at hidtidig praksis indtil videre er opretholdt, herunder i forhold til andre med tilsvarende sager. En sag, der indbringes for domstolene under disse omstændigheder, betyder, at Skatteforvaltningen i forbindelse med nedsættelse og udbetaling tager forbehold om, at beløbet vil blive genopkrævet, hvis Skatteforvaltningen vinder sagen ved domstolene.

Tilbagebetaling som følge af dom eller forlig ved domstolene

Dom eller forlig skal fuldbyrdes inden 14 dage efter dommens afsigelse med mindre andet er bestemt i dommen/forliget. Se RPL § 480 og afsnittet om regel.

Eksempel

Dette eksempel handler om, hvordan Skatteforvaltningen skal foretage tilbagebetalingen.

Skatteforvaltningen skal ikke afvente en henvendelse fra borgeren/virksomheden om udbetaling af beløbet, men skal beregne et eventuelt overskydende beløb manuelt og udbetale det til borgeren/virksomheden inden 14 dage. Se TFS.2000.951TSS.

Tilbagebetaling som følge af afgørelse fra de administrative klageinstanser

En afgørelse fra en administrativ klageinstans, der giver borger/virksomhed medhold, skal af Skatteforvaltningen fuldbyrdes inden 14 dage fra afsigelsen, idet det antages i praksis, at retsplejelovens § 480 finder anvendelse. Om indbringelse for domstolene, se under Regel.

Oversigt over domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatteforvaltningen

TFS.2000.951TSS

SKAT  (nu Skatteforvaltningen) skal foretage tilbagebetaling inden 14 dage til borgeren/virksomheden ved en tabt retssag

Se også supplerende under afsnittet Regel.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.