Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.10.2.2.3 Klagegebyr

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for betaling og tilbagebetaling af gebyr ved indgivelse af klage til Skatteankestyrelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Betaling af klagegebyr
  • Manglende klagegebyr
  • Tilbagebetaling af klagegebyr
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Betaling af klagegebyr

Hovedregel

Der betales et grundbeløb på 900 kr. (2010-niveau). Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 c, stk. 1.

Gebyret udgør pr. 1. juli 2020 1.100 kr.

For videreførte vurderinger og omvurderinger af ejerboliger for 2013-2019 samt for omvurderinger og videreførte vurderinger af andre ejendomme for 2014-2020 er klagegebyret 500 kr. Se lov nr. 1061 af 30. juni 2020, § 89, stk. 10. 

For ejerboligvurderinger til og med 2012-vurderingen og for vurderingerne af andre ejendomme til og med 2013-vurderingen er klagegebyret 1.100 kr.

Undtagelse

Der skal ikke betales for klage over følgende afgørelser:

  • Afgørelser vedrørende aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen eller forvaltningsloven.
  • Afgørelser efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 c, stk. 2.

Bemærk foreløbig klage

Der skal også betales klagegebyr ved indsendelse af en foreløbig klage til Landsskatteretten.

Manglende klagegebyr

Regel

Har Skatteankestyrelsen ikke modtaget betalingen rettidigt, anses klagen for bortfaldet efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 c, stk. 3.

Se ►BEK nr. 2372 af 10/12/2021.◄

Se SKM2020.122.BR. 

Tilbagebetaling af klagegebyr

Det indbetalte beløb tilbagebetales til klageren i følgende tilfælde:

  • Hvis klagen afvises
  • Hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen eller ved en efterfølgende domstolsprøvelse af klagemyndighedens afgørelse
  • Hvis en genoptagelsesanmodning imødekommes af Skatteforvaltningen, som følge af at hidtidig praksis er endeligt underkendt ved en dom, en afgørelse fra skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten eller ved en praksisændring, der er offentliggjort af Skatteministeriet.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 c, stk. 4.

Beløbet tilbagebetales ikke, uanset at klagen indbringes for domstolene efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 48, stk. 2, eller at klagen tilbagekaldes, medmindre tilbagekaldelsen sker, i forbindelse med at den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse, genoptager sagen.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 c, stk. 5.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2020.122.BR

Retten fandt, at der ikke forelå oplysninger, der gav grundlag for at tilsidesætte Skatteankestyrelsens skøn om, at der ikke forelå særlige omstændigheder, der kunne bevirke, at der skulle ske realitetsbehandling af klagen efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 a, stk. 6.

Skatteministeriet blev på denne baggrund frifundet.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.