Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

H.5.2 Nedslag for negativ nettokapitalindkomst efter PSL § 11

Som led i en kompensationsordning blev der ved lov nr. 459 af 12. juni 2009 indført regler om nedslag for negativ >nettokapitalindkomst<, jf. PSL (personskatteloven) § 11 (som efterfølgende er justeret nogle gange).

Formålet med nedslaget er at fastholde fradragsværdien for negativ >nettokapitalindkomst< som før skattereform 2.0 fra 2009, jf. den gradvist faldende skatteværdi af negativ kapitalindkomst fra og med indkomståret 2012. Ordningen har år for år stigende procent svarende til den gradvise udfasning af sundhedsbidraget og tilsvarende forøgelse af bundskatteprocenten. For den del af den skattepligtiges samlede negative nettokapitalindkomst, der ikke overstiger et beløb på 50.000 kr., beregnes der således >for 2013 et nedslag i skatten med 2 procent<, jf. i øvrigt eksempler i afsnit H.5.4.

Nedslaget modregnes i denne rækkefølge: Bundskat, topskat, udligningsskat, sundhedsbidrag, 42 pct.-aktieindkomstskat, kommuneskat og kirkeskat samt indkomstskat for begrænset skattepligtige. Nedslaget i skatterne foretages umiddelbart efter modregning i skatterne af skatteværdi af personfradrag.

Er en gift persons negative nettokapitalindkomst mindre end beløbsgrænsen på 50.000 kr., forhøjes den anden ægtefælles beløbsgrænse med forskelsbeløbet, hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb. Er personens nettokapitalindkomst positiv, modregnes dette beløb i den anden ægtefælles negative nettokapitalindkomst, inden ægtefællens beløbsgrænse forhøjes.

Hvis en gift person ikke kan udnytte nedslaget, modregnes den ikke udnyttede del i den anden ægtefælles skatter, hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb.

Lige som uudnyttet skatteværdi af personfradrag kan heller ikke uudnyttet nedslag fremføres til efterfølgende indkomstår.

Reglerne om nedslag for negativ >nettokapitalindkomst< omfatter alene personer, der har pligt til at betale kommunal indkomstskat eller er begrænset skattepligtige, og dermed alene personer, der berøres af reduktionen af skatteværdien af rentefradraget m.v. Det vil sige, at skatteydere med Christiansø som skattekommune ikke er omfattet af reglerne om nedslag for negativ >nettokapitalindkomst<.

Negativ >nettokapitalindkomst< ud over beløbsgrænsen på 50.000 kr. omfattes af reglerne efter PSL (personskatteloven) § 26, jf. afsnit H.5.3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.